آقاجان ذهابیان و خانم (زینت) نهورای
 

آقاجان ذهابیان و خانم (زینت) نهورای

 

 
   
 

 

1

 

 

 
   
 

 

2

کتوبا(قباله ازدواج) ازدواج آقاجان ذهابیان و خانم (زینت) نهورای
تهران، 10 تیر 1293 شمسی، ترجمه قباله در این بخش موجود است. قسمتی از آن به زبان آرامی است.
این قباله ازدواج (آقاجان ذهابیان و خانم زینت نهورای) در اواخر دهه 1990 به مدت ده ماه در موزه اسکربال لوس آنجلس در معرض دید قرار داشت.

 

 
   
 

 

3

Marriage Certificate of Aghajan Zahabian and Khanom (Zinat) Zahabian

Tehran, Iran, Date of Marriage is July 2, 1914 – 8 Tammuz. 5674

The translation to English and Persian is in the book. Part of it is in Aramaic.

             This Ketuba was on display in the Skirball Museum for ten months in the late 1990’s

 

 
   
 

 

4

 

 
   
 

 

5

 

 
   
 

 

6

 

 
   
 

 

7

متن ترجمه کتوبای آقاجان ذهابیان و دوشیزه (زینت) نهورای
 

بنام خداوند انجام میدهم و موفق خواهم شد.
مبارک باشد به تائید آسمانی و با مبارکی شایسته
هر که زن اختیار میکند خوبی میجوید.
 

توفیق رضایت از جانب خدا در روز پنجشنبه روز هشتم ماه تموز سال 5674 خلقت عالم که من جزء عده رسمی در اینجا در شهر تهران در کنار نهر ذوالقرنین واضح و آشکار است که داماد جوان عزیز وگرامی داماد آقاجان فرزند آقای محترم مردخای پسر مرحوم متتیا با دوشیزه باکره کاشر و محترم دختر سلطان جواهرات عروس خانم عزیز و محترم "خانم" دختر آقای محترم آقا حاجی یعقوب بن مرحوم میرزا نهورای مطابق دین موشه و ایسرائیل مزدوج شدند و همه چیز واضح و آشکار و صحیح و درست نوشتیم در شهر تهران در روز و زمان ذکر شده در بالا و همه چیز صحیح و سالم و پا بر جا مطابق دین موشه و ایسرائیل
الاحقر شالم الاحقر ابرام
همروعام ملا رئوبن الیو پسر راب ذکرش بخیر باد
توضیح آنکه اینطور شرط شد که با کمک پروردگار هر زمانی که داماد نامبرده خانه ای ابتیاع نماید بقدر همان چهار سد تومان میشکنتا (رهن) از آن خانه متانا (هدیه) نماید به عروس و در کتوبا (سند ازدواج) عروس بنویسند و آن چهار سد تومان میشکنتا (رهن) را از کتوبا منها نمایند محکم و پا بر جا - ثانیاً توضیح ثانی نیز داماد 157 مثقال نقره و ده مثقال طلا از آخر از تحریرات به عروس هدیه نمود درست و صحیح است. الاحقر ابراهام الیاهو بن هاراب
جمع مبلغ کتوبا شد نقره دویست مثقال ده مثقال طلا چهار سد تومان میشکنتا (رهن) که نقره و طلا و میشکنتا (رهن) جمعاً شده یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج تومان. الاحقر ابراهام الیاهو بن هاراب قبول دارم
الاحقر ابراهام آقا جان بن آقا مردخای بن مرحوم ماشیح
الاحقر ماشاالله بن مرحوم دانیل شاهد الاحقر یوسف بن هکاپور یحزقل شاهد
الاحقر موشه بن مرحوم ) ناخوانا است) شاهد


____________________________________________________
*ذوالقرنین : در کتاب تورات اشاره به کوروش است.
"خانم" نام عروس میباشد
کتوبا : قباله ازدواج
تاریخ کتوبا : مطابق 10 تیر 1289 خورشیدی مطابق 7 ژوییه 1910 میلادی
مثقال : واحد وزن میباشد و تقریباً برابر 5 گرم میباشد.
بقیه کتوبا به زبان آرامی میباشد و ترجمه نشده ا
 

 
   
 

 

8

آقاجان ذهابیان و خانم (زینت) نهورای - تهران 1331 خورشیدی (1951 میلادی)
 

Aghajan Zahabian
Born 1892 Tehran Iran - Died August 22, 1978 Los Angeles, California
Khanom Nehoray Zahabian
Born 1899 Tehran Iran - Died January 15, 1981 Los Angeles, California
 

آقاجان ذهابیان فرزند : مردخای ذهابیان و خانم جان ذهابیان
خانم (زینت) نهورایف فرزند : حاجی یعقوب نهورای و ریبقا جواهری
تعداد فرزندان : پنج دخترو سه پسر
 

Aghajan Zahabian son of Mordekhai Zahabian and Khanomjan Zahabian
Khanom (Zinat Zahabian daughter of Haji Yaghoub Nehoray and Ribgha Javaheri
Five daughters and three sons