کنیسا مشه گلی
 

کنیسا مشه گلی اصفهان

 

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011

 

 


 برای دیدن تصاویر 360 درجه ای (پاناروما)  لطفا کلیک کنید


 

 
   
 

 

1

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

2

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

3

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

4

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

5

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

6

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

7

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

8

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

9

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

10

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

11

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

12

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

13

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

14

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

15

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

16

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

17

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

18

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

19

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

20

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

21

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

22

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

23

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

24

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

25

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

26

کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

27

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

28

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

29

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

30

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

31

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

32

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

33

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

34

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

35

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

36

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

37

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

38

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

39

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

40

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

41

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

42

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

43

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

44

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

45

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

46

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

47

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

48

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

49

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

50

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

51

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

52

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

53

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

54

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

55

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

56

 کنیسا مشه گلی  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
تصاویر Visions
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار

اساتید فرهنگی:
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان

گوناگون:
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
حکیم (پسیان)
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.