کنیسای لوی های مشهد
 

کنیسای لوی های مشهد

موقعی که جدیدها به طرف دروازه جنت کوچیدند، آقای موسی نصرالهیان بانی شدند که در کوچه عدلیه مشهد در منزل آقای عبدالکریم کرملی کنیسائی دائر کنند . سپس تصمیم گرفتند خانه ای را که در انتهای کوچه محل سکونت خودشان قرار داشت و متعلق به یک آخوند بود اجاره نموده و تعمیر کنند و کنیسا را به آنجا منتقل نمایند . این منزل در کوچه مستوفی در خیابان جنت قرار داشت . چند سال بعد ، این خانه از طرف خانواده لیویان خریداری شد . در ضمن در پشت این منزل خانه دیگری قرار داشت که درب ورودی آن به کوچه ی دیگری باز می شد . این خانه متعلق به یک خانواده ناباب بود . جامعه مصمم بودند هر طور شده این خانه را خریده و محل کنیسا را توسعه دهند . بنا بر اظهارات آقایان عبدالرحیم زر و آقا فرج الله لیوی حیاط دوم کنیسای لیویان در جنت به همت آقایان نعمت الله نعمت زاده و مرحوم حاجی آقا عمرامی و نور الله لرد (نعمت نژاد) خریداری شد . پیشوای مذهبی و خزان این کنیسا مرحوم ملا یوسف زر بود و پس از مهاجرت ایشان به تهران، آقایان ملا ابراهام قصاب و آقا نظر منگی مسئولیت اداره آن را به عهده داشتند .
قباله و اسناد این حیاط از طرف مالکین آن آقایان نعمت زاده و عمرامی به نام انجمن خراسانی ها انتقال یافت و مالکیت آن را به انجمن اهداء کردند . در رابطه با کنیسای فوق در ماه اکتبر سال 1998 آقای نعمت الله نعمت زاده می گویند : « در حدود پنجاه سال قبل روزی مرحوم نورالله لرد (نعمت نژاد) در یک مجلس مهمانی به من اظهار داشت داش نعمت برایتان یک میتصوا در نظر گرفتم، بیائید همین منزل پشت کنیسای لیویان را که را که در خیابان جهانبانی واقع شده و مالکین آن افراد فاسد و ناباب هستند بخرید و به کنیسا واگذار کنید . گفتم اگر خود شما هم شریک شوید من حاضرم با شریک خودم آقا حاجی آقا عمرامی صحبت کنم تا سه نفری این منزل را بخریم . مرحوم آقا حاجی آقا عمرامی فوراً قبول کردند و در عرض چند روز مرحوم آقا نورالله نعمت نژاد معامله را تمام کردند . سه نفری به محضر رفتیم و آن منزل را خریدیم . با توافق لیویان ها پس از تعمیرات ، دیوار ما بین این خانه و کنیسا لیویان را برداشتیم و آن را به کنیسا ملحق نمودیم . پانزده سال بعد در یکی از مسافرت هائی که برای تجارت به مشهد کردیم شخصی به نام خالصی که محضر دار و واسطه ملک بود در خیابان ارک ما را دید و گفت آقایان من برای منزلی که در خیابان جهانبانی دارید مشتری دارم . این منزل دارای صد فوت پهنا در خیابان جهانبانی می باشد و یک کمپانی اتومبیل برای دائر نمودن نمایشگاه به این محل نیاز دارد و قیمتی معادل چندین برابر بهای خرید آن برای این منزل می پردازد . به او گفتم این ملک متعلق به ما نیست بلکه وقف خیریه و متعلق به کنیسای جماعت مان می باشد . جامعه ی ما انجمن و تشکیلات دارد و اختیار این املاک در دست مسئولین انجمن مشهدیها در تهران می باشد . بلافاصله پس از مراجعت به تهران به اتفاق آقا حاجی آقا عمرامی به آقایان عبدالرحیم اعتصامی و عبدالرحیم زر که مسئول امور انجمن بودند رجوع کردیم و اظهار داشتیم که ما مایلیم دو سوم این ملک را که متعلق به ماست به نام انجمن مشهدی انتقال دهیم . در ضمن آقا فرج الله لیوی هم که از طرف مرحوم نورالله لرد وکالت داشتند ، به اتفاق ما به محضر آمدند و مشترکاً تمام شش دانگ این خانه را به نام انجمن خراسانی ها به ثبت رساندیم » .
این محل تنها کنیسای جامعه ی مشهدی میباشد که هنوز در محل دروازه جنت در مشهد پا برجا میباشد .
کنیسای یوسف زاده : کنیسای دیگری در خیابان جنت کوچه ی مستوفی با همت آقا عبدالصمد یوسف زاده و پسران دائر شد . آنها منزلی که دارای سالن بزرگی بود خریدند و برای کنیسا اختصاص دادند . این کنیسا به نام کنیسای یوسف زاده خوانده شد و رهبر و خزان آن ملا علینقی بصل رحیم اف و ملا یوئل بخارائی بودند. همچنین مرحوم آقا الیاس کاشی از بزرگان و ربانیم کنیسا بودند و مرحوم آقا موسی رفیعی نیز خزانی می کردند . امور اداری کنیسا توسط خود مرحوم یوسف آقا یوسف زاده و آقا رحمت الله رحمانان اداره می شد .
 


 
 
   
 
 

 

1

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

2

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

3

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

4

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

5

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

6

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

7

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

8

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

9

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

10

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

11

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

12

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

13

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

14

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

15

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

16

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

17

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

18

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

19

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

20

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

21

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

22

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

23

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

24

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

25

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

26

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

27

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

28

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

29

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

30

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

31

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

32

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

33

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

34

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

35

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

36

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

37

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

38

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

39

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

40

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

41

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

42

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

43

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

44

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

45

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

46

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

47

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

48

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

49

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

50

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

51

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

52

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

53

محوطه بیرونی کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 
   
 

 

54

کنیسای لوی ها - بهار 1393

 

 

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
تصاویر Visions
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار

اساتید فرهنگی:
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان

گوناگون:
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
حکیم (پسیان)
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.