گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا

 

1- هر بخش هفطارا به طور معمول نباید کمتر از 21 آیه باشد؛ مگر موضوع مربوط به هفطارا در کمتر از 21 آیه گنجانده شده باشد.
2- رسم است که حاضران، متن هفطارا را همراه با "شالِیَح صیپور" یا خواننده هفطارا و آهسته بخوانند.
3-شالیح صیپور باید با نوایی دلنشین و درست، مطالب را چنان بخواند که همه، آن را بشنوند و به طور کامل دریابند.
4-محدودیت سنی برای خوانده هفطارا وجود ندارد.
5-در شبات هایی که دو پاراشایی هستند، هفطارای پاراشای دوم خوانده می شود.
6-کسی که خواندن هفطارا به او سپرده شده، باید پس از قرائت هفطارا و براخای "مِقدِش هَشَبات" که در پایان براخاهاست ، با صدای بلند "آمِن" بگوید.
7-کسی که براخای پیش از هفطارا را گفته و ندانسته به خواندن هفطارای دیگری بپردازد و جماعت هم تذکر لازم را بدهند ، نباید برای آغاز هفطارای صحیح ، دوباره براخای پیش از هفطارا را بخواند.
8- کسی که گفتن براخای "گومِل" بر او واجب است و داوطلب خواندن هفطارا است، باید پس از پایان براخای هفطارا، براخای گومل بگوید.
گفتن براخای گومل بر این افراد واجب است:
الف) زندانیانی که رهایی یافته اند ب) بیمارانی که شفا یافته اند
ج) مسافران دریایی، هوایی وزمینی خارج از شهر که به سلامت بازگشته اند.
9- فردی که براخا تورا گفته باشد، نباید دوباره "مفطیر" و "هفطارا" بخواند، مگر آن که کسی جز او نتواند متن هفطارا را بخواند.
10- اگر متن "مفطیر" در سفر تورای دوم آمده باشد، کسی که با سفر تورای اول ، براخای تورا گفته است، نباید براخای دوباره "مفطیر" و "هفطارا" را بر سفر تورای دوم بخواند. در مینحای روز "کیپور" و مینحای روز "تیشعا به آو" که هفطارا قرائت می شود براخای سوم تورا همان مفطیر است و نباید میان قرائت تورا تا آغاز هفطارا فاصله انداخت و "قدیش" هم گفته نمی شود.
11- رسم است که برای احترام و تجلیل از هفطارا، مطالب آن را از روی سفر هفطاراتی که بر پوست حیوان حلال گوشت و با تقدس نگاشته شده، می خوانند. اگر چنین سفری دسترس نباشد، می توان از کتاب نویئیم که چاپی است بهره گرفت.
12-خواننده متن هفطارا پیش از قرائت هفطارا یک براخا می خواند و بی درنگ ،متن مورد نظر را آغاز کرده، پس از پایان آن ، چهار براخای دیگر می گوید.
13-در مینحای روز "کیپور" و مینحای روز "تیشعا به آو" که هفطارا داریم و براخای سوم تورا همان مفطیر است ، نباید میان قرائت تورا و هفطارا فاصله انداخت و بین آن هم "قدیش" گفته نمی شود.
14- طومارهای هفطارا را می توان همانند تورا در صندوقچه ای نهاد و نگاه داشت که در مقایسه با سفر تورا کوچکتر هستند . همچنین ریمونیم های هفطارا در برابر ریمونیم های تورا دارای پیگیری ویژه و متمایز بوده و نباید آنها را بر جلد سفر تورا نهاد؛ زیرا تورا درجه بالاتری از قداست را نسبت به هفطارا برخوردار است. سفر هفطاروت را میتوان در جایگاه تورا و کنار آنها نیز جای داد.

براخای هفطارا

از دیرباز رسم بوده است که پیش از براخای هفطارا ، آیه های "شِمو وِ زیخر و مِوُراخ" را برای مقدمه بخوانند که ترجمه آن چنین است:
نام و یاد او همواره و تا ابد متبارک خواهد بود و من بر انبیا برای نصیحت و اصلاح شما امر کردم و خودم نبوت و رویا را افزونی بخشیدم و سخنانم را توسط انبیاء با نمونه ها و تشبیهات، قابل درک کردم. اگر شیر بغرد، کیست که نهراسد. خد-اوند توانا چنین سخن می گوید:
"کیست که نبوت نکند؟کلامم را در دهان تو می گذارم و تو را پناه قدرتم پاس میدارم تا آسمانها را برافرازم و زمین را بنیاد نهم و جماعت صیون را می آگاهانم که تو قوم من هستی . شهر صیون با اجرای احکام و داوری های تورا آزاد می شود و آنان که آنجا می آیند ، با صداقت و نیکی رها خواهند شد. "
براخای اول که پیش از هفطارا خوانده می شود
متبارک هستی تو ای خد-اوند خالق ما، پادشاه جهان که انبیای نیک را برگزیدی و از سخنان آنها که با درستی و حقیقت بیان می شود، خشنود بودی.
متبارک هستی تو حد-ایی که تورا و مشه – بنده ات و اسرائل – قومت و انبیای حقیقی و صادق را بر می گزینی.
چهار براخا که پس از هفطارا خوانده می شود
براخای اول: متبارک هستی تو حد-ای خالق ما ، پادشاه جهان ، پروردگار تمام دنیا ، دادگر تمام دوره ها، توانای امین، او که می گوید و انجام می دهد. سخن می گوید و اجرا می کند. آن که همه کلامش، حقیقت و عدالت است و امین هستی تو حد-ا خالق ما و سخنان تو معتقد است. یک سخن از گفتار تو نیست که به واقعیت نپیوندد؛ زیرا توانا و پادشاه امین و رحمان، تو هستی . متبارک هستی تو آن قادریکه بر تمام گفته هایش صادق است.
براخای دوم: بر صیون رحم بفرما؛ زیرا خانه و پناهگاه ماست و برای رنج دیدگان و خوارشدگان به زودی و در ایام ما رهایی را فراهم ساز. متبارک هستی تو حد-ایی که صیون را با بازگشت فرزندانش شاد و مسرور می سازی.
براخای سوم: خد-اوند خالق ما ، ما را به یاری اِلیاهو هَناوی بنده ات، و با سلطنت خاندان داوید – مَسح شده ات، شادگردان. بی درنگ بیاید و قلب ما را شاد سازد. بیگانه ای بر تخت او نخواهد نشست و غریبه ها دیگر بار وارث احترام او نخواهند شد؛ زیرا به نام مقدست برای او سوگند یاد کرده ای که چراغش تا ابد خاموش نشود . متبارک هستی تو ای حد-ا نگهبان و نگهدار داوید.
براخای چهارم: ای خد-اوند خالق ما، برای اهدای تورا، آموزش عبادتها(در بت همیقداش) ، فرستادن نوئیم و شبات که به ما عطا نموده ای تا مایه آسایش، احترام و افتخار ما باشد و همگی ویژه خد-اوند شویم، سپاسگزاریم و تو را متبارک می خوانیم . نام تو در دهان هر جانداری، همیشه و تا ابد متبارک خواهد بود. متبارک و سرچشمه برکتها تو هستی ای حد-ا که روز شبات را مقدس (ویژه) نهاده ای.• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید