تِصَوه

 

بیستمین هفطارا
یحزقل 43/10-43/27
اگر شبات زاخور باشد، شموئل اول 15/1-15/34 خوانده می شود
بخش پایانی نبوتهای یحزقل در فصلهای 40-48 به "رویای یحزقل" معروف است که به آبادی بت همیقداش و استقلال نوین یروشالییم و ایسرائل می پردازد.
بخش نخست آن از فصلهای 1 تا 24 و بیشتر دارای سرزنشهای ملایم و ارشادهای وی خطاب به ملت ایسرائل بوده که به "ارشاد نامه" مشهور است.
بخش دوم، فصلهای 25 تا 48 را در بر دارد که به طور کلی نبوتهای تسلابخش و مژده بازگشت روزهای آزادی و آرامش است و "تسلانامه یحزقل" نام دارد.
یحزقل در این بخش از نبوتهایش که به روشنی تمام، رویایی از آبادی بت همیقداش را همراه اندازه ها و جزئیات یکایک بخشهای آن نگریسته، باز میگوید و به چگونگی ساختن قربانگاه ، ابعاد و روش کاربرد آن می پردازد.
از دید او، پاکسازی روحی ملت ایسرائل از راه توبه وابراز پشیمانی از خطاهایشان، تنها راه رهایی نهایی ملت ایسرائل از گالوت و سختی های آن است. همچنین مسئولیت کامل خطاکاری های هر فرد را مربوط به خود آن شخص دانسته، اطمینان می دهد که هیچ کس برای خطا یا گناهان والدینش مجازات نمی شود مگر از روش خطاکارانه آنان پیروی کرده باشد.
بازگویی نحو ساختن قربانگاه در بت همیقداش و مراسم اهدا و وقف آن در این هفطارا ، همانند است با مراسم آماده و پاکسازی مذبح "میشگان" در صحرا که پاراشای تصوه ، آن را گفته است.

یحزقل – فصل چهل و سه
10-تو ای پسر انسان (یحزقل) ، نحوه ساختن خانه مقدس (بت همیقداش) را به ملت ایسرائل که در گالوت بابل به سر می برند، نشان بده تا از گناهان و خطاکاری هایشان که ویرانی خانه مقدس را برانگیخته است خجل وشرمسار شوند و نیز دریابند که با اصلاح اخلاق و رفتارشان میتوانند آن را دوباره برپا دارند.از این رو بگذار تا جزئیات و ابعاد بخشهای آن را برابر نبوتهای تو اندازه بگیرند.
11-و اما اگر دریافتی که از تمام آنچه با سرپیچی از فرمانهای حد-ایشان انجام داده اند، به راستی پشیمان و خجلند ، آنگاه نحوه و پیکر ساختمان کامل خانه نوینی را برای من (بت همیقداش دوم) همراه با اجرای زیر به ایشان توضیح بده.
شمار و گونه بخشهای مختلفش را درهای خروجی و ورودی اش، شکلها و نحوه کاربردشان را و سرانجام ، تمامی اشکال دیگر و قوانین و مقررات نحوه ساختمان و اداره آن را در برابرشان بنویس تا همه آن و قوانینش را به طور کامل نگاه داشته ، انجام دهند.
12-این است قانون ساختمان و اداره خانه مقدس (بت همیقداش) که بودنش بر بالای تپه جایگاهش، آن تپه را مقدسترین جای پهنه زمین خواهد کرد. پس این قانون خانه مقدس است.
13-و اما اندازه های قربانگاهت بر پایه واحد طول- آماری جدید (ذراع) این است که برابر یک ذراع و یک کف دست باشد؛ ولی پایه مذبح به ارتفاع یک ذراع عادی (18 اینچ یا حدود 45 سانتی متر) و ضخامت یک ذراع عادی و دارای لبه ای به پهنا و ارتفاع یک وجب پیرامون آن بوده، این ابعاد پایه مذبح باشد.
(واحد اندازه گیری طول "اَما" در آن زمان یک نوع ذراع برابر 18 اینچ یا 45 سانتی متر می بود. "اَمای جدید" دراندازه های قربانگاه حدود 5/21 اینچ یا 54 سانتی متر می بود.)
14-از لبه پایه روی زمین تا لبه طبقه پایین مذبح ، 2 ذراع جدید(43 اینچ یا 108 سانتی متر) و به ضخامت یک ذراع جدید بوده و از لبه طبقه پایین تا لبه طبقه بالای مذبح، 4 ذراع جدید (186 اینچ یا 216 سانتی متر) و به ضخامت یک ذراع جدید باشد.
15-آتشدان به ارتفاع 4 ذراع جدید بر طبقه بالایی و در چهارگوشه اش چهار شاخ ایستاده برآمده باشد.
16-آتشدان به طول 12 ذراع جدید و پهنای 12 ذراع جدید (5/21*5/21 فوت یا 5/6 *5/6 متر) بوده از چهار سو مربع باشد.
17-ابعاد سطح مذبح ، 14 ذراع جدید طول و 14 ذراع جدید پهنا (52*52 فوت یا 5/7 *5/7 متر) بوده، لبه ای به عرض ½ ذراع جدید و ضخامت 1 ذراع جدید در اطراف مذبح داشته و پلکان لبه آتشدان نیز به سوی مشرق باشد.
18-و اما فرشته خد-اوند به من - یحزقل ندا داد که ای پسر انسان، خد-اوند خالق یکتا چنین می فرماید که قوانین اهدای قربانی های سوختنی و روش پاشیدن خونشان بر مذبح در روز نخست برپایی و گشایش آن بدین گونه است:
19-خالق یکتا می فرماید: "به کُهنی که از نسل صادوق (کهن گادول بت همیقداش اول در زمان شلومو هملخ) باشد و در خدمت به ذات من به حضورم مشرف می شود، گوساله نری را برای قربانی کفاره گناهان (قربان حَطات) بده."
20-"سپس اندکی از خون آن قربانی را گرفته، بر چهار شاخهای مذبح، بر چهار گوشه های طبقه بالایش و دور تا دور لبه اش بپاش. چنین آن را پاک ساخته، برایش کفاره کن تا از آن پس بتوانی بر فراز آن برای قوم ایسرائل کفاره کنی."
(سپس گوشت گوساله را کهنیم در بت همیقداش به نام "خوراک مقدس" می خورند.)
21-"گوساله دیگری را برای قربانی کفاره گناه (قربان حطات) برگرفته؛ اما این یکی پس از ذبح در محل مقرر در خارج از بت همیقداش سوزانده شود."
22-"سپس در دومین روز گشایش مذبح، بز نر کامل بی عیبی را به نام "قربانی کفاره گناه" برای پاکسازی مذبح، همانند قربانی گوساله تقدیم نما."
(قربانی این بزها تنها ویژه بت همیقداش بوده، هنگام افتتاح مذبح در میشکان و صحرا تقدیم نشد.)
23-"پس از پایان مراسم پاکسازی مذبح، گوساله کامل بی‏عیب و قوچ کامل سالمی را از گله ویژه بت همیقداش تقدیم نما."
24- "آنها را به حضور خد-اوند تقدیم کرده، کهنیم بر گوشت آنها نمک پاشیده، سپس به نام هدیه سوختنی برای خد-اوند بر فراز مذبح سوزانده شوند."
25-"در هفت روز؛ هر روز یک بز نر برای قربانی کفاره گناهان فراهم کرده ، کهنیم نیز روزانه یک گوساله نر و یک قوچ سالم بی عیب از گله فراهم آورند."
26-هفت روز چنین برای مذبح کفاره نموده، آن را پاک بپیرایند.
بدین گونه آن را مقدس کرده، وقف پیشگاه الهی سازند.
27-خد-اوند خالق یکتا چنین فرمود:
"در هنگامی که این هفت روز به پایان رسید، از روز هشتم ، کهنیم هدایای سوختنی و هدایای سلامتی شما را بر فراز مذبح قربانی ها به حضور من تقدیم داشته و من نیز آنها را خواهم پذیرفت."

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید