اَحَره موت

 

اَحَره موت
بیست و نهمین هفطارا
یحزقل فصل 22/1-22/16

1-کلام حد-ا با من چنین بود:
2-تو بن آدم آیا به حقیقت می خواهی برای این شهر خونین-یروشالییم داوری کنی؟
و همه کارهای ناپسند آن را (به سران آن) اعلام کنی؟
3-پس بگو که حد-ا حد-اوند چنین گفته است: " شهری که (مردمش) در میان آن خون میریزند و روی آن بتهایی میسازند که ناپاکش کنند، زمان (ویرانی) آن فرا می رسد."
4-"برای خونی که ریخته ای،مجرم گشتی و برای بتهایی که ساخته ای،عمرت را (به زمان دربه دری) نزدیک کردی و به پایان سالهایت (که در این سرزمین بودی) رسیدی.
بنابراین تو را ننگ قومها و مایه ریشخند کشورها نهادم."
5-"ای ناپاک ، ای پریشان، چه آنها که به تو نزدیکند و چه آنها که از تو دورند ، تو را ریشخند می کنند."
6-"اینک سران ایسرائل هر کدام نیرومند بودند، برای اینکه (بیشتر) خونریزی کنند."
7-"در میان شما، پدر و مادر را سبک می کردند .
میان شما با غریب به ستم رفتار می کردند و در میان شما یتیم و بیوه زن را مغبون می کردند."
8-"مقدسات مراخوار کردی و شبات های مرا بی حرمت نمودی."
9-"در میان شما سخن چینان می زیستند تا خونریزی کنند. در بین شما(ذبحی که برای بت می کردند) بر سر کوه ها می خوردند. در میان شما کارهای زشت انجام می دادند."
10-"در بین شما به ناموس پدر تجاوز می کردند و زن قاعده را بی سیرت می کردند."
11-"مرد با زن همنوعش کار ناپسند انجام میداد و شخص، عروس خودرا زشتی می آلود.
در بین شما شخص به خواهر خویش- دختر پدرش تجاوز می کرد."
12-این گفته حد-ا – حد-اوند است:"در بین شما برای ریختن خون رشوه می گرفتند، نزول و سود می گرفتی و به همنوعانت ستم می داشتی و مرا از یاد بردی."
13-" و اینک برای آزمندی ات و در خونزیزی که میان تو بوده است ،به تو ضربه میزنم."
14-"آیا قلبت را یارای مقاومت است یا قدرتت چنان بسیاری است که کار مرا در آن روزها بشکیبی.
من حد-ا هستم، گفتم و انجام خواهم داد."
15-"تو را میان قومها می پراکنم و در سرزمین ها پخش خواهم کرد."
16-به نظر خودت در دیده مردم خوار خواهی بود و خواهی دانست من حد-ا هستم.(که گفته و اجرا می کنم.)

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید