بحوقوتَی

 

بحوقوتَی
سی و سومین هفطارا
یرمیا:16/19-17/14
اگر پاراشای بهرسینَی، دوتایی باشد، این هفطارا خوانده می شود
یرمیا ، ناوی بزرگ ایسرائل که در جوانی (23 سالگی) در عَناتوت نزدیکی یروشالییم، پیامبری و ارشاد ملت ایسرائل را آغاز کرده بود تا پس از خرابی بت همیقداش اول و سقوط آنجا، بیش از 40 سال در این راه به ملت و مذهب ایسرائل خدمت می کرد. وی که تا چند سال پیش از خرابی بت همیقداش در یروشالییم و یهودا سکونت داشت، شاهد فساد اجتماعی و از میان رفتن تدریجی ایمان و اعتقادات ایسرائل بود و با سقوط یروشالییم و خرابی بت همیقداش ، از سوی حد-اوند اسارت و بی سامانی ملت را تنها به دلیل بی ایمانی ، سرکشی و گناهان خود ایشان اعلام کرده به توبه در راه الهی فرا می خواند.
این بخش از نبوتهای یرمیا، نوید روزهای آزادی و رهایی ایسرائل را به پاداش ایمان به حد-اوند و در برابر آن روزها سرگردانی و بی سامانی به مجازات بی ایمانی و سرپیچی از فرمانهای الهی را در بر دارد.
او با نبوتی ژرف، روزگار ظهور ماشیح و نجات نهایی ایسرائل را همزمان با آگاهی دیگر ملت های جهان به تنها راه واقعی حد-اپرستی؛ یعنی ایمان به تورای مقدس پیش بینی میکند.
شرح پاداشهای اطاعت از حد-اوند و پیامدهای سرپیچی از آن در این هفطارا ، تشابه آن را با پاراشای بحوقوتی که پاداش و مجازات است نشان میدهد.

یرمیا- فصل شانزده
19-ای پرودگار که قدرت من، دژ و سنگر من و در روزهای سختی ، پناهگاه من هستی.
دیگر مردم عالم نیز سرانجام روزی از گوشه ها و دورترین جای زمین نزد تو آمده ، چنین می گویند:
"ای حد-ای یکتا، پدران ما(بت پرستان و ملل غیر ایسرائل) جز دروغ ، پوچی ، بیهودگی و مطلب بی فایده، چیز دیگری به ارث نبرده و برای ما نیز به ارث ننهادند."
20-"پس ای ملت ایسرائل ، همه شاهد باشید که سرانجام من- حد-اوند به تمام ملل عالم خواهم فهماند. تنها همین یک بار دست خود(مشیت و خواسته) و قدرت بی پایان خود را به ایشان می نمایم و آنان نیز سرانجام در می یابند که نام اعظم من حد-اوند است."
(اشاره به روزگار ظهور ماشیح و آغاز پیروزی تمامی ملل از یک راه مشترک که پرستش یک حد-ای واحد و ابدی و خالق تمام عالم هستی است.)
فصل هفده
1-گناه یهودا (ایسرائل) به قلمی آهنین با نوکی از الماس نوشته شده است.
این گناه بر لوحه های دلهایشان (سطح قلبها) و بر شاخه های گوشه های مذبح های شما ملت ایسرائل (عبادتگاهتان) نیز نقش بسته است.
(اشاره به قلم ویژه حکاکی که سخت ترین سطوح را بریده و حکاکی می کند. گناه قوم ایسرائل آنچنان سخت و سنگین است که از خود، اثر ناخوشایند می نهد.)
2-چنانکه ایشان (ایسرائل) فرزندانشان را به یاد سپرده فراموش نمی کنند، مذبح های بت پرستی شان را به خاطر نگاه داشته اند. نیز اَشیریم(ستونهای بت پرستی) را که در کنار درختان پربرگ بر فراز تپه های نصب شده اند، از یاد نمی برند.
3-شما ای قوم ایسرائل بلندهای سرزمین (توانگران و نیرومندان بلند های اشرافی نشین یروشالییم)، من- حد-اوند قدرتتان، تمام ثروت ، دارایی ، قدرت و نشانهای بلندتان را به تاراج خواهم داد، زیرا گناه (کبر، غرور، خودپرستی و بی اعتنایی و به اوامر حد-ا تمام مرزها و محدوده زندگی تان را فرا گرته است.)
4-و شما که فرایض و احکام مرا به جا نیاوردید (قوانین سال شمیطا را زیر پا گذاردید)، برای این نافرمانی هایتان سرزمین و بهره موروثی تان را که من به شما بخشیدم، از دست می دهید.
شما را در سرزمینی که آن را نمی شناسید(گالوت) ، اسیر دست دشمنانتان خواهم کرد، زیرا که (بی ایمانی هایتان) آتش خشمی را در من افروخته که تا دیر هنگام خواهد سوخت.
5-پس حد-اوند چنین می فرماید:
"ملعون باد انسانی که ایمان و توکلش به انسانهای دیگر و اعتمادش به نیروی بازویش است و چنین قلبش از حد-اوند دور شده است."
6-"چنین انسانی، همانند درختی تنها بر پهنه بیابان است . او برای تنهایی اش خوبی ها و نعمات را (همچون درختی که هرگز لذت باران و هوای مطلوب را در بیابان گرم و سوزنده نمی چشد) نمی بیند و همواره در زمینهای خشک و بی آب و علف صحرا و شوره زارهای غیرمسکونی ساکن خواهد بود."
(در شش آیه بالا ، پیامد و مجازاتهای انحراف از راه حد-اوند و سرپیچی از فرمانهای الهی در قالب تشبیهات و توصیفات ادبی گفته شده اند.)
7-"و برکت باد بر انسانی که توکلش بر حد-اوند است و حد-اوند سرچشمه ایمان واعتقاد اوست."
8-"او همانند درختی کاشته در کنار آبهاست که ریشه هایش را در اطراف رودخانه گسترده است.
در نتیجه ، هنگام فرا رسیدن گرما، آن را هیچ ترس و نگرانی نیست؛ زیرا برگهایش همواره سبز مانده و درخشکسالی و قطحی نیز در التهاب نبوده و از دادن میوه باز نخواهد ماند."
(اشاره به کسانی است که برای ایمان و بی چون و چرایشان به حد-اوند ، سختی ها و ناملا یمات زندگی هرگز قادر به شکستن ایشان و آسیب رسانی به جسم و روحشان نخواهد بود.)
19-"و اما قلب انسانها بیش از هر دیگری فریبنده و فریبکار است و نیز بسیار ضعیف و آسیب پذیر .
چه کسی جز حد-اوند ، تونا به درک اسرار باطنی آن در درون انسانهاست؟"
10-"من- حد-اوند هستم که قلبها و دلها را کاویده، درون انسانها را می آزمایم تا هر انسانی را برابر راه هایش و بر پایه ثمره کارهایش پاداش بخشم."
11-"اما کبکی که بی خیال بر تخمهایی که نگذارده و مال او نیستند و ادعای مالکیت آنها را میکند همانند کسی است که از راه های نادرست و غیر منصفانه ، دارای اندوخته و ثروتی شده باشد.
(در نظر حد-اوند، صاحب مال نخواهد بود.) و از این رو، وی آن ثروت را سرانجام در راه زندگانی اش از دست خواهد داد و در آخرت خود احساس نادانی و بی ارزشی خواهد کرد."
12-حد-اوندا مکان مقدس (بت همیقداش) ما همانا که جایگاه تخت پر جلال سلطنت ذات تو است که از آغاز جهان پایدار بوده است.
13-ای پروردگار، تویی که امید قوم ایسرائل هستی.
تمام آنان که تو را (و راه تو را) رها کنند، شرمسار شده و آنان که به تو (و راه تو) پشت نمایند ، در اعماق خاکهای زمین به ثبت خواهند رسید، زیرا حد-اوند یا "چشمه آب حیات" را ترک کرده اند.
14-حد-اوندا، مرا از ناخوشی هایم شفابخش تا شفا یابم.
مرا از سختی هایم برهان تا برهم؛ زیرا تنها تو شایسته حمد و ستایش هستی.

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید