روز دوم پِسَح

 

روز دوم پِسَح
مَلآخی 1/23 – 14/23
ملآخی – فصل بیست و سه

1. (یوشیاهو) پادشاه فرستاد و همه پیران یِهودا و یِروشالَییم را نزد خود گرد آورد.
2. پادشاه به معبد خد.اوند آمد.
هر مردی از یهودا، همه ساکنان یروشالییم، کُهِن ها و پیغمبران و تمام مردم از کوچک تا بزرگ با او بودند.
(پادشاه) تمام سخنان این کتاب پیمان را که در معبد خد.اوند پیدا شده بود، در حضور آنها خواند.
3. پادشاه کنار ستونی ایستاد و در حضور خد.ا پیمان بست که از خد.اوند پیروی کند و فرمانها، دستورها و قانونهایش را (که گواه وجود اوست) با تمام قلب و با تمام جان اجرا کنند و موارد پیمانی را که در این کتاب (تورا) نوشته شده، به جا آورند.
پس تمام افراد ملت به این پیمان پایدار ماندند.
4. شاه به حیلقیاهو کهن بزرگ و کهن های معاون و نگهبانان آستان (معبد) دستور داد تا همه ظروفی را که برای بَعَل (بت خورشید) و اَشِرا (درخت پرستش) و برای هر جرم آسمانی ساخته شده بود، از محراب خد.ا درآورند. او آنها را خارج از یروشالییم در مزرعه های قیدرون سوزاند و خاکستر آنها را به بِت – ال برد.
5. (او) کاهن هایی را که پادشاهان یهودا تعیین کرده بودند و آنان در باماها (جای بلند) در شهرها یهودا و اطراف یروشالییم بخور می کردند و آنهای را که برای بت بعل و خورشید و ماه و صورت های فلکی هر جرم آسمانی بخور می کردند، برکنار کرد.
6. اشرا را از معبر خد.اوند به خارج از یروشالییم، کنار نَهَر قیدرون بیرون برد و آن را در نهر قیدرون سوزاند و مانند خاک نرم کرد و خاکستر آن را روی قبر مردم (پرستنده اشرا) پاشید.
7. مراکز فساد را که (برای پرستش بت) در معبد خد.اوند بود و آنجا زنها برای پرستش اشرا پرده هایی می بافتند که (با آنها) حجره هایی ساخته شود، ویران کرد.
8. همه کهن ها (ی باما) را از شهرهای یهودا فراخواند و باماهایی (جای بلند) را که کهن در آنجا از گِوَع تا بِئِرشِوَع بخور می کردند، ناپاک خواند و باماهای دروازه های ورودی که کنار دروازه یهوشوع، رئیس آن شهر در سمت چپ کسی که وارد دروازه شهر می شد، ویران ساخت.
9. اما این کهن های ویژه باماها بر قربانگاه خد.اوند که در یروشالییم بود، قربانی (و خدمت) نمی کردند، مگر آنکه میان برادران کهن خود (مجاز بودند) از فطیر (مقدس) بخورند.
10. پادشاه به مردم چنین دستور داد:
«چنانکه در این کتاب پیمان (تورا) نوشته شده است، (مراسم قربانی) پسح را برای خد.ایتان برگزار کنید.»
11. آری، از دورانی که ایسرائل را داوری می کردند و در تمام روزگار پادشاهان یهودا (مراسم قربانی) پسح، چنین برگزار نشده بود.
12. تنها در هجدهمین سال سلطنت یوشیاهوی شاه، این (مراسم) برای خد.ا در یروشالییم برگزار شد.
13. یوشیاهو برای اجرای مطالب تورا ثبت شده در کتابی که حیلقیاهو کهن در خانه خد.اوند یافته بود، روح پرسان، غیب گویان، خد.ایان خانوادگی، بتها و تمام ناپسندهایی را که در سرزمین یهودا و یروشالییم دیده می شد، نابود کرد.
14. پیش از وی، پادشاهی که با تمام قلبش و با تمام جانش و با تمام دارایی اش، برابر قانون های تورای مُشه به سوی خد.اوند بازگردد، نبود و پس از او هم، مانند او برنخاست.


• Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید