شَبات اول حنوکا

 

شَبات اول حنوکا
زِخَریا 2/10 – 4/7 ، جشن چراغانی
با پاراشای بِهَعَلوتخا یا سی و ششمین هفطارا یکی است

زخریا – فصل دو
10. خد.اوند می فرماید:
«تو ای دختر صیون (ایسرائل)، آواز برآور و شادی کن؛ زیرا سرانجام (در آزادی نهایی ایسرائل و ظهور ماشَیح)، جلال ذات اقدسم (به زمین و مسکن انسانها) نزول کرده و میانت (ایسرائل) ساکن خواهم شد.»
11. و در آن روزگار، مردم بسیاری به خد.ا و پیوسته همه به نام قومی، پیرو نبوتهای من (فرستاده خد.ا یا ماشیح) خواهند شد؛ اما من در میان شما ملت ایسرائل مسکن گزیده و خواهید یافت که مرا پروردگار جهان برای ارشادتان فرستاده است.
12. آن هنگام ذات الهی، یِهودا (قوم ایسرائل) را به نام بهره موروثی خویش تا ابد در سرزمین مقدس تصرف کرده، بار دیگر یروشالییم را زمین مقدس – بِت هَمیقداش خودش بر می گزیند.
13. ای همه بشر، در پیش خد.ا خاموش باشید؛ زیرا آنگاه ذات اقدسش از مسکن مقدسش برخاسته است. (پیامی به بی ایمانان و مخالفان بت همیقداش دوم در زمان زِخَریا و ماشیح).
فصل سه
1. سپس خد.ا، یِهوشوعَ (کُهِن گادول) را در رویا به من نمایاند. وی برابر فرشته خد.ا ایستاده و ساطان (شیطان) نیز برای متهم نمودن وی به خطاکاری در راست او به پیشگاه خد.اوند ایستاده بود.
2. و اما خد.ا (با فرشته اش) به شیطان فرمود:
«تو را ای شیطان، خد.اوند توبیخ می فرماید.
خد.اوندی که یِروشالَییم را به نام زمین خانه مقدسش برگزیده است، تو را (که با مخالفت در برپایی مجدد آن میان ملت ایسرائل، دودلی و بی میلی گستردی) سرزنش می کند.
مگر نه که این مرد (یهوشوع و قوم ایسرائل)، چون جسم نیم سوخته ای است که از میان شعله های آتش (گالوت بابِل) بیرون کشیده شده است؟»
3. و در رویا می دیدم که یهوشوع (مظهر ملت ایسرائل) چنانکه جامه های بسیار ناپاک دربرداشت، برابر فرشته خد.اوند ایستاده بود.
(جامه های ناپاک کهن گادول در رویا زخریا، نشان گناهان و آلودگی های ملت ایسرائل آن زمان بود.)
4. او (فرشته) در این هنگام، دستیارانی را که حضورش ایستاده بودند، خطاب کرده گفت:
«تمام جامه های کثیف این مرد (یهوشوع) را از تنش بیرون آورید.»
آنگاه رو به او (یهوشوع) کرده، گفت:
«اینک لکه ها و ناپاکی های ناشی از خطاهای ایسرائل را از تو دور کرده، لباسهایی فاخر پوشاندمت.»
(گناهان ملت ایسرائل برای زجرها و سختی های گالوت بابِل پاک شده، بخشوده بودند.)
5. من (ناوی زِخریا) در این هنگام وارد گفتگو شده، خواستم که عمامه پاکیزه ای بر سر کهن گادول بنهید. پس آنان عمامه ای پاک بر سر یهوشوع نهاده و جامه های آبرومند پوشاندند؛ چنانکه فرشته خد.اوند به انتظار ایستاده بود.
(ناوی می خواهد که گناهان شخصی کهن گادول بخشوده شده، عمامه ویژه یا تاج کهن گادولی به وی باز گردانده شود).
6. یهوشوع را فرشته خد.اوند خطاب کرده گفت:
7. «خد.اوند مخلوقات عالم چنین می فرماید:
"تو ای یهوشوع، اگر در راه های من گام برداری و دستورهایم را انجام داده، نگاه داری؛ تو را به پاداش آن به نام کهن گادول (کاهن اعظم) خانه ام (بت همیقداش) تائید کرده، در آن داوری خواهی نمود و مسئولیت حیاطها را بر دوش خواهی گرفت؛ چنین تو را میان این فرشتگان به حضورم خواهم پذیرفت.»"
8. «ای یهوشوع کاهن اعظم، تو و تمام دستیارانت (کُهَنیم دیگری) که برابرت می نشینند؛ گوش فراگیرید؛ زیرا وجود ایشان فرخنده است. همه شما گوش دهید.
اینک من خد.اوند، بنده خادمم را چون شاخه ای بارور پیش خواهم آورد.»
(اشاره به زِروبابِل، فرماندا یهودا که برای پیوستن به یهوشوع، و همراهی با وی در بازسازی بت همیقداش تشویق می شد یا ماشیح که مسئول بازسازی بت همیقداش سوم خواهد بود.)
9. آفریدگار جهان می فرماید:
«زیرا اینک سنگ زیر بنای خانه مقدسم (بت همیقداش) را که در اختیار (زروبابل) و برابر یهوشوع نهاده ام (ماشیح و بنای بت همیقداش سوم)، هر یک از سنگهای ساختمان هفت برش خواهد داشت.
اکنون من جزئیات ساختمان آن را همانند استاد سنگ بُری به دقت تکمیل خواهم می کنم. نیز به نیروی بی پایانم، گناه سرزمین ایسرائل را یک روزه در گشایش و برپایی بت همیقداش نوین پاک خواهم نمود.»
(تمام سنگهای ساختمانی بت همیقداش از هفت سو؛ از همه ابعاد، جوانب جسمی و بعد هفتم که جنبه روحانی توسط ذات الهی است، مراقبت خواهند شد.)
10. آفریدگار جهان می فرماید:
«در آن روز (سرورانگیز برپایی بت همیقداش)، هر یک از شما یار و همسایه خود را در کمال صفا و صمیمیت برای پذیرایی به زیر درختان انگور و انجیر (که نماد صلح و شادی است) خواهید خواند.»
(اشاره به ظهور ماشیح و بنای بت همیقداش سوم است.)
فصل چهار
1. اینک فرشته ای که در رویا با من گفتگو می کرد، به سوی من بازگشته، مرا از آن رویای عمیق بیدار کرد، مانند کسی که از خواب ژرفی برخاسته باشد.
(رویای زِخریا از آینده دور؛ یعنی، نبوت درباره زمان ماشیح به وقایع دورانش که جزئیات بت همیقداش دوم در زمان خودش است، بازمی گردد.)
2. آن فرشته به من گفت:
«ای زخریا چه می بینی؟»
من گفتم: «نگریسته ام و اکنون شمعدانی تمام طلا را که روغندانش فراز آن است و هفت شعله چراغ دارد که هفت لوله (هفت میله طلایی) چراغهای بالایش را نگاه می دارند، می بینم.»
(مِنورای بت همیقداش دوم و نیز پایان تاریکی گالوت بابل و آغاز روشنایی و درخشش جلال خد.ا بر ایسرائل در یروشالییم).
3. «و دو درخت زیتون که یکی در راست روغندان و دیگری چپ آن است، کنار آن هستند.»
(اشاره به یهوشوع و زروبابل، گزیدگان و سرپرستان بازسازی بت همیقداش).
4. پس من به فرشته ای که با من سخن می گفت، گفتم:
«ای سرور من، اینها چه هستند:»
5. فرشته ای که با من می گفت: پاسخم داد:
«آیا نمی دانی اینها چیستند؟»
و من گفتم: «خیر، ای سرور من.»
6. و او گفت:
«این کلام و پیامی است که خد.ا به زروبابل می فرماید:
(ای زروبابل از سختی کار و مخالفت دشمنانت نترس؛ زیرا که) تکمیل و بازسازی خانه خد.ا نه به قدرت نظامی و نه نیروی جسمانی انسان، که تنها به روح مقدس من ممکن خواهد بود.»
7. ای کوه عظیم (دشمن قوی)، تو در برابر زروبابل چیستی؟ (چه ارزشی داری) که به مشیت خد.اوند، سطحی هموار (نابود) خواهی شد و (در تکمیل ساختمان خانه خد.ا، زروبابل)، سنگ پایانی آن را میان فریادهای تائیدانه ملت خواهد گذاشت.
لطف و مرحمت الهی بر آن باد.

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید