شَبات پارا

 

شَبات پارا
پیش از شبات هَحودِش
یِحِزقِل 36/16 – 36/36

یحزقل – فصل سی و شش
یادآور خاکستر ماده گاو قرمز در طهارت ناپاکی تماس با مِیِت پیش از قربانی پسح در بِت هَمیقداش
16. کلام خد.ا با من چنین بود:
17. ای بِن آدام، خاندان ایسرائل که بر سرزمین خود ساکن هستند، با راه ها و کارهای (بد) خود، آن را ناپاک کردند. راه آنها در حضور من مانند ناپاکی زنی در دوران ویژه است.
18. برای خونی که بر این زمین ریخته اند و با بتهایشان آن را ناپاک کرده اند، خشمم را بر آنها فرو ریختم.
19. آنها را میان قومها پراکندم. پس در سرزمین ها پخش شدند.
ایشان را برابر راه و کارهای (بد) شان سزا دادم.
20. آنجا بین اقوامی که وارد شده بودند، آمدند و نام مقدس مرا بی حرمت کردند؛ زیرا (بیگانگان) درباره آنها می گفتند:
«اینها قوم خد.ا هستند که از سرزمین خود خارج شدند!»
21. پس برای نام مقدسم که ایسرائل میان مردمانی که آنجا آمده اند خوار می کردند، رحم می کنم.
22. بنابراین به خاندان ایسرائل بگو که خد.ا – خد.اوند چنین گفته است:
«ای خاندان ایسرائل به خاطر شما نیست که من (این کار را) انجام می دهد؛ بلکه برای نام مقدسم خواهد بود که آنجا بین قومهایی که وارد شدید، بی حرمت کردید.»
23. نام بزرگ خوار شده خود را که میان ملتها نامحترم کردید، مقدس خواهد کرد.
هنگامی که من پیش چشمتان با (رهایی) شما مقدس می شوم، ملل خواهند دانست که من خد.ا هستم.
24. شما را از میان قومها برمی دارم.
شما را از تمام کشورها گرد می آورم.
شما را به سرزمینتان خواهم آورد.
25. آب پاک روی شما می پاشم تا پاک شوید.
شما را از تمام ناپاکی ها و بتهایتان پاک خواهم کرد.
26. به شما قلب تازه ای عطا می کنم و درونتان را روح نوینی می نهم.
این قلب سنگی را از بدن شما دور می سازم و به شما قلب گوشتی خواهم بخشید.
27. روح (نبوت) خود را درون شما می نهم.
چنان می کنم که برابر قانون های من رفتار کنید و احکام مرا نگه و انجام دهید.
28. در سرزمینی که به پدرانتان بخشیدم، ساکن خواهید شد.
قوم من خواهید ماند و من معبود شما خواهم بود.
29. شما را از همه ناپاکی هایتان خواهم رهاند.
غله را ندا نمی دهد و آن را می افزایم و برای شما قحطی نخواهم آورد.
30. میوه درخت و حاصل کشتزار را افزون می کنم تا دیگر در بین اقوام ننگ قحطی را نشکیبید.
31. (شما) راه های بد و کارهایتان را که خوب نبوده اند، در نظر خواهید داشت و برای گناهان تو ناپسندهای خود نزد خویش شرمنده خواهید شد.
32. خد.اوند می فرماید:
«برای شما روشن خواهد شد که من به خاطر شما خاندان ییسرائل عمل نمی کنم؛ پس از راه های خود شرمنده و خجل باشید.»
33. خد.اوند می فرماید:
«روزی که شما را از گناهانتان بپیرایم، شهرها را مسکونی و خرابه ها را آباد خواهم کرد.»
34. «و این سرزمین ویران به جای اینکه در نظر هر رهگذری بایر باشد، دایر خواهد شد.»
35. «(رهگذران) خواهند گفت:
"این سرزمین ویران چون بهشت برین شده است و این شهرهای خراب و ویران، مستحکم و در خور سکونت شده اند."»
36. «تمام ملتها که اطراف شما بمانند، در می یابند که من خد.ا هستم.
خرابه ها را آباد کردم. در ویرانه ها درخت نشاندم. من خد.ا هستم. گفتم و کردم.»

 

 

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید