وییگش

 

یازدهم هفطارا
یحزقل 37/15-37/28
یحزقل از آخرین پیامبران ایسرائل، پس از اسارت و تسلیم یهویاقین- واپسین پادشاه رسمی کشور یهودا به نبوخدنصر در سال 3327عبری، همراه وی در گالوت بابل رفت، پس از یهویاقین، عموی وی به نام "پادشاهی جدید" با لقب صدقیاهو و نظر نبوخدنصر بر تحت سلطنت پروشالییم نشست و 11 سال با مقامی ظاهری- تشریفاتی ، دست نشانده وی بوده ، سلطنت را در آنجا پی گرفت.
به روایتی ، پس از ویرانی کامل یروشالییم و اسارت صدقیاهو، نبوخدنصر، دست نشانده دیگری را به نام گدلیاهو به مدت چهار سال دیگر بر خرابی های یروشالییم فرمانروایی داد.
یحزقل 5 سال پس از رفتن به اسارت بابل یا 7 سال پیش از خرابی بت همیقداش اول؛ یعنی ، سال 3331 در شهر تل آویو و فرمانروایی بابل، پیامبری را آغازیده و به مدت 22 سال، یکی از بزرگترین ناوی های ایسرائل بود که ارشاد ایشان را پی گرفت. وی بیش از تمامی پیامبران دیگر تاکید می کرد که یکایک افراد ایسرائل قادر به توبه از خطاهایشان و بازگشت به راه خد-اوند بوده و خواهند بود.
یحزقل تنها راه رهایی آنها را بازگشت به راه خد-اوند و پذیرش فرمانهای الهی می دانست. او اتحاد نوین نیمه جنوبی و شمالی ایسرائل باستان، یعنی ، یهودا وشومرون و نیز بنای بت همیقداش سوم را در زمان ماشیح – منجی نهایی ملت ایسرائل نبوت و پیش بینی کرد.
اشاره یحزقل به نوید خد-اوند مبنی بر اتحاد و همبستگی دوباره خاندان یوسف و دیگر خاندانهای ایسرائل با خاندان یهودا وجه تشابهی است با پیوستن یوسف، یهودا و برادرانشان پس از 22 سال دوری از هم که در پاراشای وییگش آمده است.

یحزقل- فصل سی و هفت
15-و کلام خد-اوند بر من- یحزقل نازل شده، چنین فرمود:
16-"تو ای پسر انسان (یحزقل)، چوبدستی برای خود گرفته، بر آن بنویس. برای خاندان یهودا و بینیامین از فرزندان ایسرائل که یار، همراه و همدست یهوداست. چوبدست دیگری نیز گرفته و بر آن بنویس. برای یوسف ، چوبدست فرزندش اِفرائیم و نَُه خاندان دیگر ملت ایسرائل."
(جنوب ایسرائل باستان، معروف به یهودا که زمین خاندان یهودا و بینیامین می بود و شمال آن، شومرون یا ایسرائل نام داشت که زمین خاندان افرائیم و نه خاندان دیگر ایسرائل میبود.)
17-"پس آن دو چوبدست را کنار هم نهاده، همچون عصای واحد در دست بگیر."
18-"و با این کار، فرزندان قومت - ملت ایسرائل از تو خواهند پرسید: ای یحزقل پیامبر، معنای این نبوت و انگیزه‏ات را از این چوبدستی ها به ما نخواهی گفت؟"
19- "آنگاه در پاسخ ایشان بگو که حد-ای خالق یکتا چنین می‏فرماید : ای قوم ایسرائل بنگرید که من چوبدست یوسف را که در دست فرزندش افرائیم بوده و از آن نه خاندان دیگر متحد افرائیم است با چوبدست یهودا که متحد خاندان بینیامین است، کنار هم نهاده به نام "عصای واحد" در دست می‏گیرم."
20-"پس چنانچه دو عصایی را که بر آنها نامهای دوازده خاندان ایسرائل را نوشته ای در دست داری ، در برابر ملت ایسرائل ایستاده چنین اعلام کن."
21-"خد-اوند خالق یکتا چنین می فرماید:
اینک بنگرید که من – قادر مطلق ، قوم ایسرائل را از میان ملتهایی که در آنها پراکنده شده اند، برگرفته و از تمامی عالم گرد خواهم کرد و سرانجام به سرزمین خودشان ایسرائل باز می گردانم."
22-"آنان را ملت واحد ساخته، بر بلندی و کوه های ایسرائل ساکن می سازم. آن هنگام، تنها یک شاه (ماشیح) بر همه ایشان فرمان می راند و دیگر دو ملت و دو مملکت و حکومت جدا از هم نخواهند بود."
23-"دیگر خود را به بت های تراشیده (مادیات) ، ابزار منفورشان (تجمل و خوشگذرانی) و هیچ یک از خطاها و گناهانشان نمی آلایند ، و آن هنگام ، ذات من- قادر مطلق ، آنان را از جایشان که در آن گناه ورزیده اند، رهانده، پاک خواهم ساخت . سرانجام، آنان قوم من شده و من حد-ای ایشان خواهم شد." (یحزقل پیش بینی میکند که در ظهور ماشیح – منجی ایسرائل به خواست الهی ، همه نفاق ، دو دستگی و ناهمرنگی های اجتماعی – طبقاتی ملت ایسرائل از میان رفته و ایشان ملتی واحد و متحد خواهند شد.)
24-"آن هنگام ، خادم من – ماشیح از نوادگان داوید(از نسل داوود) بر آنان پادشاه شده، قوم ایسرائل تنها یک شبان خواهد داشت ، آن زمان ، ایشان داوری های ذات مرا به آسودگی می پذیرند."
25-"آنان ، فرزندانشان و فرزندان فرزندانشان در سرزمین موعود؛ همان سرزمینی که پدارنتان در آن به سر برده و در جایی که به خادمم- یعقوب بخشیدم، برای همیشه ساکن خواهند شد و ماشیح نیز از نسل داوید برای همیشه رهبر ایشان خواهد بود."
26-"افزون بر اینکه با ایشان پیمان صلح و سلامتی که بر ایشان ابدی و جاودانی خواهد بود، استوار می سازم، آنان را در سرزمین موعودشان گسترش داده، شمارشان را بسیار خواهم نمود و سرانجام ، خانه مقدسم(بت همیقداش) را برای تمامی ایام در میانشان برپا می سازم."
27-"جلال ذات مقدس من بر ایشان بوده، من حد-ایشان خواهم بود و آنان قوم من خواهند شد."
28-"آن هنگام خواهد بود که سرانجام ، دیگر مردمان جهان در می یابند که همانا من- خد-اوند یکتا هستم. زمانی که خانه مقدسم(بت همیقداش) را برای ابد در میان ملت ایسرائل با پرجا سازم، مقدس کننده قومم ایسرائل خواهم بود."

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید