تِروما

 

نوزدهمین هفطارا
پادشاهان اول 5/12-6/13
اگر شبات زاخور باشد، شِموئل 15/1-15/34: در شبات شِقالیم.
پادشاهان دوم 11/17-12/17 و در روش حودش اَدار، یشعیا 66/1-66/25 خوانده می شود
آغاز این بخش از کتاب اول پادشاهان رحد-ادهای نخستین سالهای پادشاهی شلومو هملخ و شروع ساختمان بت همیقداش اول(2928 عبری) در سال چهارم سلطنت اوست که با اتمام ساختمان آن در سال 2935 عبری پایان می پذیرد .ساختن بت همیقداش که نماد و مظهر وابستگی و ایمان ابدی ملت ایسرائل به خد-اوند یکتاست ، آرزویی بود که داوید هملخ – پدر شلومو د رطول پادشاهی اش در دل داشت؛ اما برای جنگها و ناآرامی های فراوان سیاسی که پیوسته وی را در بر گرفته بود هرگز آزادی انجام دادن چنین ماموریتی را نیافت و از این رو خد-اوند، آن افتخار را به شلومو- پسرش واگذاشت.وی بی درنگ در نخستین سالهای پادشاهی ، ابزار اولیه ساختمان؛ یعنی سنگ و چوب را فراهم کرده، برای الوار با حبرام –پادشاه بندر صور (لبنان) که از دوستان پدرش داوید بود، گفتگو کرد.
در پایان این گفتگوها- حبرام عهد بست تا در برابر دریافت آزوقه و خوراکی هایی مانند گندم و روغن برای بهره ملتش، چوب درختان سرو آزاد و صنوبر لبنان را که از استواری و هنر نجاری شهرت جهانی داشتند برای شلومو بفرستد.
شرح جزئیات ساختمان بت همیقداش در این هفطارا ، تشابه آشکاری با شرح ساختمان "میشکان" (خیمه مقدس سیار) صحرا که در پاراشای تروما آمده است.

پادشاهان اول- فصل پنجم
12-و اما خد-اوند چنانکه به شلمومو نوید داده بود، اندیشه و خردی بیتا به وی عطا فرمود.
این در دورانی بود که بین حیرام (شاه صور) و شلمومو دوستی و صلح و صفا استوار بود و از این رو، آنان برای داد و ستد میانشان پیمانی بستند.
13-سپس شلومو هملخ گروهی سی هزار نفره از کارگران اجباری را برای بریدن درختان لبنانی از میان قوم ایسرائل انجمن ساخت.
14-شلومو این کارگران را سه گروه ده هزار نفری کرده، هر ده هزارتن یک ماه به کار در لبنان پرداخته و دو ماه نزد خانواده هایشان در ایسرائل میگذراندند. سرپرستی این گروه نیز بر دوش اَدونیرام (مسئول مالیاتهای مملکتی) بود.
15-همچنین شلومو گروهی هفتاد هزار نفری را برای حمل و نقل و هشتاد هزار سنگ بُر و سنگ تراش برای کار در کوهستانهای پیرامون یروشالییم گردآورد.
16-سه هزار و سیصد سرکارگر با سیصد کارفرمای کل برای ساختمان این بنا گمارده شدند.
17-و اما به فرمان پادشاه، کارگران کارشناس، سنگهایی عظیم و گرانبها از کوهستانها در آوردند تا پایه ساختمان با کاربرد این سنگهای تراشیده شده گذاشته شود.
18-بدین ترتیب، کارگران ساختمان شلمومو و حیرام با گروه کارگردانی از قِبال (شمال بیروت که مردمش در هنر ساختمانی معروفند) سنگ تراشی و چوب بُری را آغاز کردند تا آن مصالح را برای ساختمان بت همیقداش فراهم سازند.
فصل شش
1-در چهار صد و هشتادمین سال خروج قوم ایسرائل از مصر؛ یعنی، در چهارمین سال سلطنت شلومو (2928 عبری) در ماه ایار (ماه شکوفه های درختان و زیبایی های بسیار بهاری) بود که وی ساختن خانه مقدس خد-اوند (بت همیقداش) را آغاز کرد.
2-خانه ای را که شلومو هملخ برای خد-اوند ساخت، ساختمانی مستطیل به درازی 60 اَما (90 فوت ، 27 متر) و پهنای 20 اَما(30فوت ، 9 متر) و بلندی 30 اَما(45 فوت، 5/13 متر) بود.
3-ورودی جلوی این بنا که با ساختمان می بود، به عرض 20 اَما (30فوت ، 9 متر) برابر عرض ساختمان و عمق 10 اَما (15 فوت، 5/4 متر) در جلوی ساختمان بود.
4-همچنین برای خانه پنجره هایی ساخت که دهانه پنجره های درونی، کوچک و باریک و بیرونی ، بزرگ و پهن بودند.
(مفهوم پنجره ها این بود که بر خلاف پنجره های عادی که نور را از بیرون به درون می تاباندن بت همیقداش نه تنها به نور خارج نیاز نداشت، نور جلال الهی از داخل ساختمان به خارج تابیده و همه گستره زمین را می افروخت.)
5-و اما گرداگرد دیوارهای این ساختمان (جز دیوار ورودی) از خارج نیز ضمیمه دالان شکلی بنا نمود و درون دالان اتاقهایی در سه طبقه دور تا دور ساختمان ساخت.
6-اتاقهای پایینی این دالان به عرض 5 اَما (5/7 فوت، 25/2 متر) و اتاقهای طبقه دوم،هر یک به عرض6 اَما(9فوت،70/2 متر) و اتاقهای طبقه بالا هر یک به عرض 7اَما (5/10 فوت، 15/3 متر) بودند، زیرا قطر دیوار داخلی (اصلی) خانه مقدس را از خارج در هر طبقه حدود 50 سانتی متر باریکتر ساخت تا تیرهای سرانداز افقی دالان ضمیمه بر لبه دیوار داخلی بایستد.
7-خانه مقدس با سنگهایی که هنرمندان سنگ تراش آن را فراهم کره بودند، بنا شد؛ چنانکه هنگام ساخت آن هیچ صدای چکش، تیشه، تیر یا ابزار فلزی دیگری در ساختمان شنیده نشد.
(این سنگها همه در محل استخراج خود به اندازه ای مورد نیاز بریده شده، در محل ساختمان بی ابزار فلزی بر هم جای میگرفتند.
تمام سنگها با بهره گیری از کرمهای ویژه ای که با ترشح اسیدی بسیار قوی از بدنشان قادر به بریدن سنگها بودند، بیگاربرد ابزار فلزی در محل ساختمان در اندازه های مورد نیاز فراهم می آمدند.)
8-در ورودی طبقه پایین اتاقهای دور ساختمان در سمت راست بنا قرار گرفته و با پله های پیچ در پیچی به طبقه دوم و سپس به طبقه بالا راه می یافت.
9-بدین ترتیب، شلومو خانه حد-ا را (هفت سال) ساخته، در حالی که سقف آن را با چوبهایی از درخت سرو آزاد پوشانده بود، به پایان رساند.
10-هر طبقه از بنای ضمیمه دور ساختمان را به ارتفاع 15 اَما (5/7 فوت، 25/2 متر) از کف طبقه زیری بنا نموده(کف طبقه و دیوار را) با چوبهای درخت سرو آزاد به دیوارهای درونی و بیرونی پیوند داد.
11-و اما کلام خد-اوند بر شلومو چنین نازل شد:
12-"ای شلومو ، این خانه ای که تو می سازی، اگر تو از تمامی فرایضم پیروی کرده، احکام را به جاآوری؛ از تمام فرمانهایم اطاعت نموده درراهشان گام برداری؛ ذات اقدس من نیز در مقابل، آن عهدی را که به پدرت داوید نوید داده بودم، با تو استوار می سازد."
13-"و بنابراین ، در این خانه مقدس در میان قوم ایسرائل ساکن شده، ملت ایسرائل را وا نمی نهم."

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید