وَیَقهل

 

بیست و دومین هفطارا
پادشاهان اول 7/13-7/26
اگر شبات شقالیم باشد، پادشاهان دوم 11/7-12/7 و در شبات پارا، یحزقل 36/16-36/36 و اگر پاراشای پقوده، دو پاراشایی باشد، هفطارای بقوده خوانده میشود
این بخش از کتاب اول پادشاهان ، سالهای نخست سلطنت شلومو هملخ و شرحی از ساختمان بت همیقداش اول است که از چهارمین سال سلطنت او ؛ یعنی از سال 2928 عبری آغاز شد و تا هشت سال ادامه یافت.
جزئیات ساختمان بت همیقداش اول در هفطارای ویقهل ، تشابه روشنی است با جزئیات ساختمان میشکان در صحرا که پاراشای ویقهل آورده است.

پادشاهان اول- فصل هفت
13-پس از شلومو هملخ در پی استاد هنرمند برنزکار و مسگری به نام حیرام ساکن صور (لبنان) فرستاده ، او را که همنام حیرام پادشاه صور می بود، با نظر وی به یروشالییم آورد.
14-حیرام(استاد فلزکار) از خاندان نفتالی بود و مادری بیوه(از خاندان دان) داشت. پدر وی که در حیاتش استاد مسگری و فلزکاری بود، در یروشالییم به دنیا آمده، اما بعدها ساکن صور شد. و چنین فردی انبوه از دانشی آسمانی، خود و شعوری ویژه ، ماهر و استادی بیتا در هنر و هر گونه فلزکاری و مسگری بود که نزد شلومو هملخ آمده، مسئولیت تمام کارهایش را در این باره بر دوش گرفت.
15-و اما وی (حیرام) دو ستون عظیم برای دو سوی در ورودی تالار مقدس بت همیقداش از مس ریخت که ارتفاع هریک 18 ذراع (27 فوت) و دور هر ستون 12 ذراع(18 فوت، قطری با ½ 5 فوت) می بود.
(از کتابهای تاریخ ایام و برمیا : این دو ستون، ستونی تهی به طول حدود 36 ذراع یا 54 فوت ریخته شده از میان دو نیم برابر شده بود.)
16-سپس وی دو سر ستون برای کار گذاشتن، همانند تاج بالای ستونها از مس ریخت که ارتفاع هر یک 5 ذراع (با ½ 7 فوت، دایره وار و هر یک شبیه نیم کره) می بود.
17-و او برای آرایش این دو ستون، تورهای مشبکی از مس ساخته، روی سر ستونها کار گذاشت و نیز دسته گلهای زنجیرواری برای دور سرستونها ساخته، در هر سرستون ، هفت رشته زنجیر وار گلکاری از مس طراحی کرد.
18-پس از ساختن ستونها دو رده اناری شکل در زیر و دور سطح داخلی هر سر ستون ساخت و برای هر دو سر ستون ، این آیه را یکسان انجام داد.
19-سر ستونهای تاجی شکل که بر هر ستون نصب شده بودند، هر یک به ارتفاع 4 ذراع به سوسن کاری آراسته شده بودند.
20-در برآمدگی بالای سر ستونها ، در کناری تزئین تور مشبک ، دویست گل اناری در دور ردیف (هر ردیف 100 انار) آن بخش، هر یک از سرستونها را نیز آراسته بودند.
21-و شلومو هملخ آن دو دسته را در دیوار بت همیقداش (جلوی در ورودی تالار مقدس نگاهداری منورا، شولحان و مذبح بخور مقدس) برپا کرده ، ستون سمت راست را پس از نصب، یاخین و ستون سمت چپ را پس از نصب ، بوعَز نام نهاد.
(ستون ها نامهایشان، مانند دیگر اجزای ساختمان و ابزار بت همیقداش، مفهوم عمیقی داشته اند. یاخین یا برقرارشده، نماد و شناسای "برقراری و استواری ابدی قانون حد-ا" که تورا و آیین ایسرائل است. بوعز ، آمیزه ای از دو واژه عبری بوعز به معنای حامل قدرت، نماد و شناسای اقتدار ایسرائل در سایه اطاعت و احترام به فرمانهای تورا است.)
22-و در بالای هر ستون، یعنی زیر ستونها نیز با سوسن‏کاری آذین شده بود.
پس بدین گونه، کار ساختن و نصب ستونها به پایان رسید.
23-وسپس استخری (برای گهنیم و شستشو و غسل مذهبی) بنا کرد که دایره ای به قطر 10 ذراع (15 فوت) و عمق 5 ذراع(8 فوت) بوده، پیرامون و دور استخر نیز 30 ذراع (45 فوت) می بود.
24-زیر لبه های این استخر (3 فوت پایین تر از لبه استخر) پایه های آراسته تخم مرغ شکلی بود که در فاصله هر ذراع(با ½ 1 فوت) 10 تخم مرغ گرداگرد استخر را در دو رده فراگرفته بودند.
این آرایه های همزمان با ساختن خود استخر با مس، و پیوسته به استخر، یکپارچه ریخته شدند.
25-تمام استخر بر 12 پایه گاو شکل (هر پایه یک گاو و استخر پشت این 12 گاو سوار شده)، استوار بود . چهره سه گاو به سوی شمال ، سه گاو به سوی مغرب ، سه گاو به سوی جنوب و سه گاو نیز به سوی مشرق بوده، پشت این گاوها به سمت زیر استخر، یعنی سرهایشان به طرف خارج و از دور تا دور استخر نمایان بودند.
26-ضخامت بدنه این استخر یک وجب (از مس ریخته شده) بودند، لبه اش همانند لبه فنجان قوس دار و شبیه گل سوسن ساخته شده که گنجایشی برابر 2000 بَت (16000 گالن) داشته است.

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید