بقوده

 

بیست و سومین هفطارا
پادشاهان اول 7/51-8/21
فصل هفت
51-تمام کاری که شلوموی پادشاه برای (ساخت) معبد حد-ا کرده بود، به پایان رسید و شلومو همه موقوفات پدرش داوید- نقره و طلا را آورد و آنها را در خزانه های معبد خد-اوند نهاد.

فصل هشت
1-آنگاه شلومو، پیران ایسرائل و تمام سران سِبط ها و خاندان پدران فرزندان ایسرائل را فرا خواند.
آنها با شلوموی پادشاه به یروشالییم آمدند تا صندوق عهد حد-ا را از شهر داوید – صیون به معبد ببرند.
2-تمام افراد ایسرائل در ایتانیم (تیشری) که ماه هفتم است، در عید سوکوت نزد شلوموی شاه گرد آمدند .
3-تمام پیران ایسرائل آمدند و کُهن ها صندوق را برداشتند.
4-صندوق عهد حد-ا و تمام چادر و مجمع و تمام ابزار مقدسی را که در آن چادر بود، برداشتند.
کهن ها و لِوی ها آنها را حمل می کردند.
5-شلوموی پادشاه و همه جماعت ایسرائل که پیش او گرد بودند، با خود او پیش آن صندوق ، گوسفندان و گاوان بی شماری ذبح می کردند که قابل شمردن نبود.
6-کهن ها صندوق عهد حد-ا را به جای خود – به تالار آن معبد به محل بسیار مقدس، زیر بالهای فرشتگان – کِروویم آوردند.
7- زیرا فرشتگان – کِروویم بالهای خود را بر جای آن صندوق گسترده بودند.
آن فرشتگان کروویم بالهای خود را بر جای آن صندوق گسترده بودند.
آن فرشتگان کروویم از بالا بر آن صندوق و بر تیرهای (وسیله حمل) آن سایه افکنده بودند.
8-تیرهای صندوق چنان دراز بودند که برجستگی نوک آن تیرها از محل مقدس، بر پرده آن تالار نمایان بود؛ ولی از خارج دیده نمی شد. و تا به امروز (هنگام نوشتن این موضوع) در آنجا مانده بودند.
9-چیزی در آن صندوق نبود، مگر دو لوح سنگی که مشه در حورِو (کوه سینای) گرفته بود که به یاری آن حد-ا با فرزندان ایسرائل در زمان خروجشان از سرزمین مصر پیمان بسته بود.
10-هنگام که کهن ها از محل مقدس درآمدند ، ابر، ادونای را انباشت.
11-برای این ابر، کهن ها نتوانستند ایستادگی و خدمت کنند، زیرا جلال حد-ا ، معبد ادونای را انباشت.
12-آنگاه شلومو گفت:"ادونای فرموده است که در ابر غلیظ ساکن می شود."
13-"به حقیقت، برای تو کاخی و برای سکونت جایی بنا کردم."
14-"جنانکه تمام جماعت ایسرائل ایستاده بودند، شاه روی خود را گرداند و ایسرائل را دعا کرد."
15-گفت:"خد-اوند ایسرائل مبارک است که با کلام خویش به پدرم داوید-سخن گفت و با او چنین کرد."
16-"از هنگامی که قوم خود- فرزندان ایسرائل را از مصر درآوردم از (شهرها) هیچ یک از اَسباط فرزندان ایسرائل برای ساختن معبد شهری را برنگزیدم که نام من آنجا باشد."(مگر یروشالییم را)
17-"در اراده پدرم داوید بود که معبدی به نام خد-اوند ایسرائل بنا کند."
18-"حد-ا به داوید پدرم گفت:"اینکه اداره کرده ای به نام من معبدی بسازی ، نیک خواسته ای .""
19-"به حقیقت ، آن معبد را بنا نخواهی کرد ؛ بلکه فرزندت که از ریشه تو خارج می شود، این معبد را به نام من خواهی ساخت."
20-"حد-ا سخنی را که فرموده بود، به آن وفا کرد. من به جای داوید پدرم برخاستم و چنانکه حد-ا فرموده بود، بر تخت (سلطنت ) ایسرائل نشستم و این معبد را به نام حد-ا – خد-اوند ایسرائل بنا نمودم."
21-"برای صندوقی که در آن (لوح های) پیمان حد-ا جا داشت و در آوردن آنها از سرزمین مصر با پدران ما پیمان بسته بود، محلی روشن ساختم. "

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید