اِمور

 

اِمور
سی و یکمین هفطارا
یحزقل: 44/15-44/31
یحزقل در این بخش از نبوتهایش پس از شرح جزئیات و نحوه ساختمان نوین بت همیقداش ، وظایف و مسئولیتهای کهنیم را در بت همیقداش دوم می فرماید. وی از سوی ذات الهی ،فرزندان صادق کهن گادول زمان شلومو هملخ را که از نوادگان پینحاس می بود از تنها دارندگان شرایط خدمت در بت همیقداش دوم اعلام کرده وظایف و چگونگی اجرای خدمتشان را در متن این هفطارا باز می گوید.
آخرین بخش از نبوتهای یحزقل (فصلهای 40-48) شرح رویایی از پایان اسارت بابل، استقلال دوباره سرزمین ایسرائل و آبادی بت همیقداش است.
توضیح وظایف کهنیم در این هفطارا، تشابه آن را با پاراشای امور که شرح وظایف و مسئولیتهای کهنیم است نمایان می سازد.

یحزقل – فصل چهل و چهار
15-و اما (ای یحزقل به قوم ایسرائل چنین بگو که) حد-اوند پروردگار عالم می فرماید:
"از زمان کهنیم از خاندان اجداد لوی، تنها فرزندان و نوادگان صادق (کهن گادول زمان شلومو) بودند که در زمان گمراهی و دوری قوم ایسرائل از راه من حد-ایشان، مسئولیتهای خدمت در بت همیقداش مقدس مرا با دقت نگاه داشتند. از این رو، تنها فرزندان و نوادگان او قادر به خدمت به من بوده، تنها نسل او به حضور من شرفیاب شوند و چربی و خون قربانی های اهدایی را (بر فراز مذبح قربانی ها) تقدیم کنند."
16-"تنها آنان اجازه دارند تا به جای مقدس من آمده، به شولحان – میز طلایی مقدس من (حاوی نان های اهدایی) نزدیک شوند. به ذات من خدمت کرده و اجرای فرایض مرا در کهانت ایسرائل بر دوش گیرند."
17-"و اما هنگامی که از دروازه های حیاط درونی بت همیقداش وارد می شوند، کهنیم تنها جامه تمام کتان در بر کرده ، هیچ لباس پشمی هنگام خدمت و انجام دادن وظایفشان در حیاط درونی و جایگاه مقدس بر تن نداشته باشند."
18-"تنها عمامه های کتانی بر سر داشته و شلوارهای تمام کتان بر پاهایشان باشد.
پس هیچ گونه جامه ای که موجب گرم شدن و عرق کردنشان شود، بر تن نداشته باشند."
19-"اما زمانی که به حیاط بیرونی (مجمع مردان مراجع به بت همیقداش) و حتی حیاط بیرونی(مجمع بانوان) قوم ایسرائل باز میگردند، جامه های مقدس ویژه خدمتشان را پیش از خروج از حیاط داخلی از تن بیرون آورده و در اتاقهای مقدس مخصوص خود بنهند، و با لباسهای معمولی شان وارد حیاطهای خارجی شوند، مبادا که مردم عادی با تماس آن جامه های مقدس، در ظاهر مقدس به شمار آیند."
(مبادا پاکی و تقدس جامه های مقدس به سبب تماس با مردم عادی که از لحاظ مذهبی و روحانی کاملاً پاک و طاهر نبوده اند، کاسته شوند.)
20-"کهنیم موی سرشان را نتراشند و آنها را بلند کنند، بلکه موی سرشان را کوتاه عادی نگاه دارند."
21-"هیچ کهنی حق آشامیدن شراب(مسکرات) و سپس ورود به حیاط درونی را در خدمت مذهبی ندارد."
22-"هیچ کهنی حق ازدواج با زن بیوه یا طلاق داده شده رانداشته ، تنها دختری باکره از خاندان ایسرائل یا بیوه کهن دیگری را به زنی بگیرد."
(منظور یحزقل کهن گادول بوده که برابر فرمان تورا دارای چنین محدودیتهای بوده است.)
23-"و اما کهنیم، فرق بین مقدس و عادی بودن را به قوم من(ایسرائل) بیموزند و به ایشان روش تشخیص پاکی و ناپاکی را از هم نشان بدهند."
24-"درد عادی میان افراد قوم، به نام قاضی انجام وظیفه کنند و در داوری ، تنها بر پایه احکام و قوانین من کار کنند. قوانین و فرایض مرا در همه اعیاد مقدس من نگاه دارند و تقدس شبات های مرا پاس دارند."
25-"کهنیم، خودشان را با نزدیک شدن به مرده یا لمس جسم از بین رفته شخص دیگری نیالایند، مگر درگذشت پدر، مادر ، فرزندان پسر یا دختر ، برادر ، یا خواهر ازدواج نکرده، آنان حق آلوده کردن مذهبی خودشان را خواهند داشت."
26-"چنین کهنی برای پاکی ، هفت روز ناپاک مانده و پس از آن با شمارش هفت روز مجدد، پاک می شود."
27-حد-اوند – پروردگار عالم می فرماید:
"سپس در روزی که کهن نامبرده به بت همیقداش آمده، حیاط درونی را وارد می شود تا به خدمت من در بت همیقداش ادامه دهد، وی مکلف است تا نخست قربانی گناهی برای خود تقدیم کند."
28-"و اما درباره سهمیه مالی مربوط به کهنیم قوانینش چنین است : "تنها ذات مقدس من، بهره آنان بوده و شما ملت ایسرائل هیچ ملک یا زمینی را در سرزمین ایسرائل به نام نصیب موروثی، ویژه ایشان نکنید؛ زیرا تنها ذات من ، بهره و دارایی ایشان خواهد بود.""(هیچ سرمایه جسمی و مالی تعلق نیابد.)
29-"ایشان در برابر سهمیه و مزد مالی، هدایای آردی، قربانی های گناه و تقصیری قوم ایسرائل را خورده و هر قربانی و هدیه موقوفی دیگر قوم ایسرائل به ایشان تعلق یابد."
30-"نخستین نوبرهای هر میوه، و هر هدیه مقدسی از میان همه هدایای شما قوم ایسرائل از آن کهنیم باشد، شما قوم ایسرائل موظفید که نخستین خمیرنانتان را ویژه کهن کنید تا وی نیز با دعایش برکت نصیب خانه تان سازد."
31-"و سرانجام ، کهنیم از هیچ چیز مانند پرنده یا حیوانی که مرده یا شکار دریده شده باشد، نخورید."

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید