بهَرسینای

 

بهَرسینای
سی و دومین هفطارا
یرمَیا 32/6-32/27

6- یرمیا گفت که سخن حد-ا با من چنین بود:
7-"اینک حَنَمئِل فرزند شَلوم – عمویت نزد تو می آید و می گوید:
نظر به اینکه حق بازخرید به تو می رسد، کشتزار مرا که در عَناتوت است ، برای خود بخر."
8حنمئل – پسر عموی من برابر گفته حد-اوند در زندان پیش من آمده ، گفت:
"خواهشمندم کشتزار مرا که در عناتوت در سرزمین بنیامین است، برای خود بخری، چون حق ارث به تو می رسد و (حق) بازخرید از آن توست، پس آن را برای خویش بخر."
دانستم که سخن از جانب حد-ا – ادونای است.
9-کشتزاری که در عناتوت بود، از پسر عمویم خریدم و بهای آن را که برابر با هفت شِقِل و ده کِف بود وزن کردم.
10-در دفتری ثبت کردم و امضا کردم و شاهدانی را گواهی گرفتم و پول را با ترازو وزن کردم .(پرداختم)
11-دفتر خرید- مهر شده، متن نوشته شده و شرایط وارد در آن و متن آگهی را گرفتم.
12-در حضور حنمئل(پسر) عمویم و پیش چشم گواهانی که در دفتر ثبت شده بودند ودر نظر یهودیانی که در زندان بودند، آن دفتر خرید را به باروخ پسر نِریا پسر مَحسیا سپردم.
13-در حضور آنها به باروخ چنین دستور دادم:
14-"حد-اوند ایسرائل چنین فرموده است:
این دفترها؛ یعنی این دفتر خرید مهر شده با این متن آگهی را بگیر و در ظرف سفالین بنه تا سالهای بسیاری پایدار بماند."
15-"چون حد-اوند ایسرائل چنین فرموده است:
بازهم در این سرزمین ، خانه ها ، کشتزارها و تاکستانها خریده خواهد شد."
16-پس از اینکه دفتر خرید را به باروخ پسر نریا دادم، به حضور استغاثه کرده، گفتم:
17-"آه ، ای حد-ا! اینک تو با نیروی عظمت و بازوی افراشته ات آسمان و زمین را پدید آوردی . هیچ کاری برای تو دشوار نیست."
18-"به هزاران (نسل نیکوکاران) نیکی می کنی و گناه پدران را پس از آنها به فرزندانشان که پیرو پدر بدکار خود هستند تلافی می کنی ، قادری بزرگوار و شجاع هستی نامت هَشِم – صِوا – یوت است.
(حد-ایی) پر تدبیر و پر کار هستی که بر تمام رفتارهای بنی آدم ناظر بوده، به هر کس برابر رفتارها و دستاورد کارهایش عوض میدهی."
20-"که در سرزمین مصر و میان ایسرائل ها آیات و معجزات نهادی که تا امروز (شناسای توست)
پس برای خود شهرتی چون امروز ساخته ای."
21-"با آیات و با معجزات با قدرتی قوی، با بازویی افراشته و با کار شگفت انگیز ، قوم خود – ایسرائل را از مصر بیرون آوردی."
22-"به پدرانشان سوگند یادکردی که این سرزمین را به آنها بدهی . پس سرزمینی که شیر و شهد در آن روان است، ارمغانشان ساختی."
(کهن ها چون در محل مقدس خدمت می کنند ، مورد تاکید هستند.)
23-(آنها) "وارد شدند و آن را وارث شدند، ولی از سخن تو اطاعت نکردند.
برابر تورای تو رفتار کردند. آنچه به آنها دستور دادی انجام دهند، انجام ندادند . پس این بدی ها برای آنها پیش آمد."
24-"چنانکه گفته ای؛ اکنون آتش انداز ها وارد این شهر شده اند تا آن را تسخیر کنند، و هم اکنون می نگری ، برای جنگ و قحطی و وبا این شهر را که کلدانی ها علیه آن می جنگند ، تسلیم کرده اند."
25-"و تو ای حد-ای سپاهیان ، به من گفتی:
این کشتزار را برای خود با پول بخر و گواهانی هم بگیر، چنانکه شهر به دست کلدانی ها افتاده است."
26-سخن حد-ا بر یرمیا چنین بود:
27-"اینک من- حد-اوند تمام بشر هستم. آیا کاری برای من دشوار است؟"

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید