رِئه

 

رِئه
چهل و هفتمین هفطارا
یِشَعیا 54/11 – 55/5
در روش حودِش اِلول، شَبات رِئه یا یکشنبه، اولین و آخرین آیه از هفطارای
شبات روش حودش یا ماحار حودش (یا هر دو) به هفطارای رئه می افزاییم. سومین هفطارا
از هفت هفطارای نوید بخش یشعیا که در هفت هفته، میان نهم آو و روش هَشانا خوانده می شود
پیام و نکته اصلی این هفطارا (آیه 17): «هر سلاحی که ضد تو ساخته می شود، سودی نخواهد داشت و هر زبانی که علیه تو به دعوی و محاکمه برخیزد، تو آن را محکوم و مغلوب خواهی کرد.»
وقوع این رهنمود و نوید آسمانی بستگی مستقیم به گزینش راه راست و پذیرش فرمانهای الهی توسط قوم ایسرائل دارد. گزینش راه راست یا چپ توسط ملت ایسرائل، در نخستین آیه رِئه (آیه 26):
«بنگرید که من (مُشه) امروز راه دریافت برکت یا نفرین را پیش پای شما نهاده ام»، پیوند هفطارا و پاراشای رِئه را می نماید.

یشعیا – فصل پنجاه و چهار
11. (به صیون): تو ای رنجدیده و طوفان زده ای که هنوز تسلا نیافته ای، بنگر که من (خد.ا) سنگهای بنای تو را به رنگهای دلپذیر پیوسته، بنیاد و زیر بنایت را با یاقوت (زفیر) خواهم ساخت.
12. پنجره های تو را با سنگهای یَشم (سبز کم رنگ) ساخته، دروازه هایت را به یاقوت آتشین (روبی) همه دیوارهایت را به سنگهای وزین بنا خواهم کرد.
13. و در آن روزگار (ظهور ماشیَح و نجات نهایی) همه فرزندانت (ایسرائل) از راه کلام، خد.اوند را آموخته و سلامتی و آسایش عظیم به ایشان ارزانی خواهد شد.
14. با عدالت و پرهیزکاری، خود (ملت) را استوار می کنی. از ظلم بپرهیز؛ زیرا آنگاه هیچ ترسی به دلت راه نمی یابد و از آشفتگی دور خواهی ماند؛ چون نزد تو نیز نخواهد آمد.
15. اینک بنگر که (دشمنانت) (در حمله به تو) گردهم آمده اند؛ اما این اجتماع از جانب ذات من تایید نخواهد شد و آنکه به قصد جنگ و ستیز با تو برخیزد، به خاطر (دلبستگی من به) تو از پای خواهد افتاد.
16. بنگر من بودم آهنگری را که آتش ذغال را (در کوره آهنگری) دمیده، سلاحی را از کارش (برای دشمنانت) ساخته بود، آفریدم و من بوده ام که ویران کننده ای را نیز برای نابودی (دشمنانت) آفریده ام.
17. خد.اوند می فرماید: «هر سلاحی که بر تو ساخته شود، سود بخش و کارگر نیست و هر زبانی که بر تو به دعوی و محاکمه خیزد، آن را محکوم و مغلوب می کنی.
این است سهمیه و میراث خادمان خد.اوند و پاداش حقانی ایشان از سوی ذات من»
فصل پنجاه و پنج
1. و اما شما ای جمیع تشنگان، بیایید و بنوشید.
آن که پول و مکنتی ندارد، بیاید (بی پرداخت پول) خوراکی خریده، بخورد.
بیایید شراب و شیر را بی بها و پرداخت وجهی بخرید.
(منظور از آب، خوراک، شراب و شیر، فرمامنهای خد.اوند در تورای مشه است.)
2. چرا پولتان را صرف خرید آنچه نان نیست و تلاشتان را بهره آنچه سیرتان نمی کند، می کنید؟
(چرا پول، دارایی و لحظه های عمرتان را در راه آموختن و تقلید از راه و روش زندگی مردمان دیگر به هدر می دهید که سود حقیقی برای شما ملت ایسرائل نخواهد داشت؟)
با دقت به ندای من (خد.اوند) گوش فراگیرید و چیزی را بخوری که از هر جهت نیکوست.
(تنها به فکر سیری جسمتان نباشید). بگذاید تا روح و روانتان سیر شده، درخوشی و لذت به سر برد.
3. گوشتان را (به کلام من) سپرده، نزد (به پیشگاه و عبادتگاه) من بیایید.
(کلامهای مرا) بشنوید تا روحتان حیاتی تازه یابد.
آنگاه من عهدی جاودانه با شما استوار خواهم ساخت.
رحمتهایی پایدار و خلل ناپذیر برای داوید. (تعهد الهی مبنی بر ظهور ماشیح از نسل داوید)
4. اینک بنگرید که من او را (منجی ایسرائل از نسل داوید) شاهدی (در حقانیت ملت ایسرائل) برای ملتهای عالم پابرجا ساختم؛ رهبر و فرماندهی برای ملتها.
5. بنگرید (آن ایام) ملتی را که نمی شناختید، فرا خوانده و ملتی که شما را پیش از آن نمی شناخت، به ندای شما به سوی شما خواهد شتافت.
همه اینها به سبب خد.ا و از سوی خد.اوند خالق یکتاست و برای ذات مقدس (خد.ای) ایسرائل بوده است؛ زیرا اوست که تو را جلال و شکوه بخشیده است.

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید