وِزوت هَبِراخا

 

روز اول پِسَح
یِهوشوعَ 5/2 – 5/15 و 6/1 – 27 *
یهوشوع – فصل پنج
خروج پر شکوه و نیرومند بِنه ایسرائل از مِصر و رهایی آنها از بردگی.

1. آن هنگام به یِهوشوعَ گفت:
«برای خود کاردهایی بساز و بازگرد فرزندان ایسرائل را دوباره ختنه کن.»
2. یهوشوع برای خود کاردهای سنگی ساخت و فرزندان ایسرائل را در گیوعَت هاعَرالوت ختنه کرد.
3. یهوشوع ختنه کرد، چون تمام مردان جنگی که از مصر بیرون آمده بودند، از بیست سال به بالا پس از خروج از مصر در بیابان مرده بودند.
4. همه افراد (از مصر) خارج شده ختنه شده بودند و تمام زاده شدگان در راه بیابان، هنگام خروج شان از مصر (کامل) ختنه نشده بودند.
5. فرزندان ایسرائل مدت چهل سال در بیابان راه پیمودند تا تمام رزمندگان قوم که از مصر آمده بودند، به سبب اطاعت نکردن از فرمان خد.ا نابود شدند. از این رو، خد.ا درباره آنها سوگند یاد کرد که آن سرزمین را به ایشان ننماید؛ همان سرزمینی که در آن شیر و شهد جاری بود و به نیاکانشان سوگند خورده بود که آن را به ما بدهد.
6. پسرانشان را که (خد.ا) به جای آنها (پدرانشان) برپا کرده بود، چون در راه ختنه نکرده بودند، آنها را یهوشوع ختنه کرد.
7. پس از پایان ختنه شدن این گروه تا هنگام بهبودی به جای خود در اردوگاه ماندند.
8. خد.ا به یهوشوع گفت: «امروز سرزنش مصریان را از شما دور کردم.» آنجا را تا امروز گیلگال نامیدند.
9. فرزندان ایسرائل در گیلگال خیمه زدند و در غروب روز چهاردهم همین ماه (نیسان)، مراسم پِسَح را در بیابان یِریحو برگزار کردند.
10. فردای آن روز (اول پسح) از محصول (سال پیش) آن سرزمین که فطیر و گندم بو داده بود خوردند.
11. فردای آن روز که از محصول (سال پیش) خوردند، دوم پسح بارش و مان (مائده آسمانی) ایستاد و برای فرزندان ایسرائل دیگر مان نبود. لذا از محصول جدید امسال سرزمین کِنَعَن می خوردند.
12. هنگامی که یهوشوع در یریحو بود، چشمانش را برافراشت. ناگهان دید مردی برابرش ایستاده و شمشیر برهنه اش را (از غلاف در آورده) در دست دارد.
یهوشوع نزد او رفت و به او گفت: «آیا از ما هستی یا از دشمنان ما؟»
13. (به یهوشوع) گفت: «خیر (نیامده ام بجنگم)، بلکه من وزیر جنگ خد.ا هستم و اینک وارد شده ام.»
یهوشوع به زمین افتاد و برابرش تعظیم کرد و به او گفت: «آقایم به بنده خود چه دستوری می دهد!»
14. وزیر جنگ خد.ا به یهوشوع گفت:
«کفشت را از پایت درآور؛ زیرا محلی که تو روی آن ایستاده ای، مقدس است.» یهوشوع چنین کرد.
15. و یریحو به طور کامل برابر فرزندان ایسرائل بسته بود. کسی از آن خارج و به آن وارد نمی شد.
16. خد.اوند با یهوشوع بود. او در تمام آن سرزمین، نامدار شد.
* در سنت سِفارادی، آیات 1 – 27 فصل شش یهوشوع خوانده نمی شود و مربوط به سنت اَشکِنازی است.


• Back • Up •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید