شَبات میان سوکوت

 

شَبات میان سوکوت
یِحِزقِل 38/18 – 39/16

یحزقل – فصل سی و هشت
18. خد.اوند می فرماید:
«آن روز، در آمدن گوگ به سرزمین ایسرائل چنین مقرر است که خشم من برافروخته می شود.»
19. «برای غیرتم و آتش خشمم سخن گفتم. بی شک، آن روز زلزله بزرگی در ایسرائل رخ می دهد.»
20. «چنانکه ماهی های دریا، پرنده آسمان، حیوان وحشی صحرا و هر خزنده ای که بر زمین می خزد و هر آدمی که بر زمین است، برای حضور من خواهد لرزید. کوه ها ویران می شوند.
صخره ها سرنگون می شوند و هر حصاری بر زمین خواهد افتاد.»
21. گفته خد.است:
«روی همه کوه هایم بر او اعلام جنگ می کنم. شمشیر هر کس بر برادرش به کار می رود.»
22. «او را به طاعون و خون محکوم خواهم کرد. بر او و بر جناح هایشان و بر اقوام بسیاری که همراه اوست، باران سیل آسا و سنگهای آسمانی – آتش و گوگرد خواهم باراند.»
23. «بزرگواری و قدوسیت خود را می نمایم و در نظر اقوام بسیاری شناسا می شوم و در می یابند که من خد.اوند هستم.»
فصل سی و نه
1. خد.اوند می فرماید:
«پس تو ای بِن آدام (یِحزقِل)، برای گوگ نبوت کن و بگو:
"ای گوگ رئیس مِشِخ و تووال، اینک من علیه تو هستم."»
2. «تو را منحرف می کنم و فریبت می دهم و از شمال چرخانده، به کوه های ایسرائل می آورم.»
3. «کمانت را از دست چپت خواهم انداخت و تیرهایت را از دست راستت ساقط خواهم کرد.»
4. «تو و تمام جناح هایت را و مردمی که با تو هستند، روی کوه های ایسرائل نابود می کنم.
تو را طعمه لاشخور، پرنده بالدار و حیوان وحشی صحرا می نهم.»
5. «بر بیابان ها خواهی افتاد؛ زیرا من گفتم.»
6. «به ما گوگ و ساکنان جزیره های امن، آتش خواهم فرستاد تا بدانند من خد.اوند هستم.»
7. «نام مقدس خود را میان قومم ایسرائل (که شاید کم ایمان شده اند) روشن می کنم و دیگر نام مقدسم را بی حرمت نمی کنم تا ملتها بدانند که من در ملت ایسرائل، خد.ای مقدس هستم.»
8. خد.اوند می فرماید:
«اینک آن روز که سخن گفتم، فرا می رسد و واقع خواهد شد.»
9. «شهروندان ایسرائل می روند آتش می افروزند و سلاح، سپر، کمان، نیزه، تیرها و چوبدستی را می سوزانند و هفت سال با آنها آتش می افروزند.»
10. خد.اوند می فرماید:
«چون آتش با سلاح می افروزند، دیگر از صحرا چوب نخواهند آورد و از جنگلها هیزم نخواهند برید.
غارت کنندگان خود را غارت خواهند کرد و تاراج کنندگان خویش را تاراج خواهند کرد.»
11. «آن روز در ایسرائل گورستانی ویژه گوگ خواهم کرد که (نام آن) همان دره رهگذران و به سوی دریاست و سدی برای رهگذران است.
آنجا گوگ را با همه جمعیتش (لشکرش) دفن می کنند و دره جمعیت گوگ نام خواهند داد.»
12. «آنها را خاندان ایسرائل هفت ماه دفن خواهند کرد تا این سرزمین را از ناپاکی بپیرایند.»
13. خد.اوند می فرماید:
«برای پیشگیری از شیوع بیماری که اجساد پدید می آورند، آنها را تمام مردم این سرزمین دفن می کنند و روز محترم شدن من برای آنها نامی خواهد بود.»
14. «ایشان کسانی را همواره می گمارند تا در این سرزمین بگذرند و مانده های (لاشه های دشمن) بر این زمین را به یاری رهگذران برای پاکسازی آن دفن کنند. در پایان هفت ماه به کاوش بپردازند.»
15. «رهگذران در این سرزمین می گردند (و اگر کسی از آنها) استخوان آدمی را ببیند، کنار آن نشانی می نهند تا او را دفن کنندگان در دره جمعیت گوگ دفن کنند.»
16. آن سرزمین را تطهیر و نام شهر عیر هَمونا (شهر جمعیت بسیار) خواهند بود.
روز هشتم سوکوت – شِمینی عَصِرِت
پادشاهان اول 8/54 – 66 – 9/1
پادشاهان اول – فصل هشت
54. وقتی که شِلومو تمام این دعا و التماس را به درگاه خد.اوند پایان داد، چنانکه بر زانوان خود رکوع کرده بوده، از پیشگاه قربانگاه خد.ا برخاست و دستانش به سوی آسمان گسترده بود.
55. به پاخاست و تمام ایسرائل را با آوایی بلند چنین برکت کرد:
56. «خد.اوند متبارک است؛ زیرا برابر آنچه گفته بود، به قومش ایسرائل آسایش خاطر عطا فرمود.
از تمام خیرش که به دست مُشه بنده اش فرموده بود، چیزی انجام نشده، نماند.»
57. «کاش خد.اوندمان چنانکه با پدران ما بود، با ما باشد و ما را ترک نکند و رها نسازد.»
58. «قلبهای ما را به سوی خود بگرایاند تا در همه راه های او گام برداریم و فرمانها، قانونها و احکامش را که به پدران ما فرمان داده است، انجام دهیم.»
59. کاش سخنانی که من در حضور خد.اوند التماس کردم، شبانه روز پذیرفته شود تا در خواست بنده اش (فردی) و در خواست قومش ایسرائل (گروهی) را روز به روز به جا آورد.
60. «تا همه جهانیان بدانند که تنها او خد.اوند است و دیگر (خد.ایی) نیست.»
61. «باشد که قلب شما با خد.اوندمان کامل باشد تا مانند امروز برابر فرمانهایش رفتار کنید.»
62. آنگاه پادشاه و همه ایسرائل همراه او به حضور خد.ا قربان کردند.
63. آن روز، پادشاه، حیاطی را که پیش معبد خد.ا بود، ویژه خد.اوند کرد؛ زیرا آنجا قربانی سوختنی و تقدیم هدیه های آردی و پیه های قربانی سلامت را انجام داده بودند. چون قربانگاه مسی که در حضور خد.اوند بود، کوچکتر از گنجایش قربانی سوختنی و تقدیمی آردی و پیه های قربانی سلامت بود.
64. قربانی سلامت که شلومو برای خد.ا ذبح کرد، بیست و دو هزار گاو و صد و بیست هزار گوسفند بود. پادشاه و تمام فرزندان ایسرائل معبد خد.اوند را گشودند.
65. شلومو این هنگام در حضور خد.اوندمان این جشن (افتتاح) را هفت روز، و (سوکوت را) هفت روز (در جمع) چهارده روز برگزار کرد و تمام ایسرائل، گروه بسیاری از حَمات و رودخانه مِصر با او بودند.
66. روز هشتم (سوکوت) مردم را مرخص کرده، (مردم) پادشاه را دعا کردند. برای تمام نیکی که خد.ا به بنده اش داوید و به قومش ایسرائل کرده بود، شاد و خرسند به خانه هایشان بازگشتند.
فصل نه
1. و چنان شد که چون شلومو از بنای خانه خد.ا و خانه پادشاه و آنچه خواسته بود، آرام یافت.

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید