شَبات گادول، بزرگ

 

شَبات گادول، بزرگ
مَلآخی3/4 – 3/24
شبات پیش از موعِد پِسَح

ملآخی – فصل سه
آخرین شبات اقامت بِنِه ایسرائل در مصر
4. هدیه آردی یِهودا و یِروشالَییم، مانند روزگار و سالهای پیشین به درگاه خد.ا خوشایند واقع می شود.
5. خد.ا فرمود،
«برای دادرسی به شما نزدیک خواهم شد و برای جادوگران، زناکاران، سوگند خورندگان دروغ، ستمگران به مزد مزدور و بیوه زن و یتیم و پای مالندگان حق غریب و آنان که از من نمی هراسند، با شتاب گواهی می دهم.»
6. «آری، من خد.ا هستم. عوض نشده ام و شما فرزندان یَعقوب نابود نشده اید.»
7. خد.ا فرمود:
«از دوران پدرانتان از قانون های من دور شدید و مراعات نکردید.
به سوی من بازگردید (توبه کنید)، من هم به سوی شما باز می گردم.
"در پاسخ گفتید: چرا توبه کنیم؟"»
8. «آیا آدمی خد.اوند را تاراج می کند که شما مرا تاراج می کنید؟
می گویید: "تو را با چه چپاول کرده ایم؟"
(می گویم): (با ندادن) ده یک و دو درصد محصول.»
9. «شما با بلا (ی آفت) نفرین می شوید، (ولی هنوز هم) تمام ملت مرا چپاول می کنند.»
10. خد.ا فرمود:
«تمام دَه یک را به خزانه (خانه خد.ا) بیاورید تا (برای کُهِن ها) در خانه من خوراک باشد،
چنین مرا بیازمایید، من هم دریچه های آسمان را می گشایم و برکت بی حد را برای شما روان می سازم.»
11. خد.ا فرمود:
«به آفت نهیب می دهم که میوه زمین را از بین نبرد و برای شما درخت مو را در کشتزار بی ثمر نکند.»
12. خد.ا فرمود:
«شما را تمام ملتها می ستایند، چون برای من سرزمین مطلوب خواهید بود.»
13. خد.ا فرمود:
«سخنان شما بر من بسیار شده است که گفتید: "علیه تو چه سخنی گفته ایم؟"»
14. «گفتید: "پرستش خد.ا بیهوده است. اینکه امر او را انجام دادیم و با سرافکندگی از حضور خد.اوند رفتیم، چه سودی داشت:"»
15. «"و حال، ما مردم فاسد را تایید می کنیم.
شریران هم آباد شدند خد.اوند را هم آزمودند و رهایی یافتند."»
16. آن هنگام، خد.اترسان با هم می گفتند. خد.ا توجه کرد و شنید. در دفتر یاد بود بی قلم خوردگی که در حضورش برای خد.ا ترسان و اندیشه مندان نام او گشوده بود، ثبت شد.
17. خد.ا فرمود:
«روزی که من چاره بیندیشم، چنانکه کسی بر فرزندش که او را خدمت می کند، لطف دارد؛ بر آنها لطف می کنم و از آن من خواهند بود.»
18. «باز می گردید و تفاوت میان نیکوکار و شریر و خد.ا پرست و بی ایمان را خواهید یافت کرد.»
19. «زیرا آن روز (موعود) فرا خواهد رسید. مانند تنوری سوزان، تمام شریران و ظالمان در آن چون خاشاک خواهد بود و ایشان را آن تنور به کام خود خواهد کشید؛ چنانکه برای آنها ریشه و شاخه ای باقی نخواهد گذاشت.»
20. «ولی برای شما ترسندگان نام من، آفتاب صداقت که در اشعه ی خود درمان دارد، خواهد تابید و شما چون گوساله پرواری بیرون می آیید و از شادی بسیار، جست و خیز می کنید.»
21. «آن روز (موعد) ی که من انجام می دهم، شریران را خرد خواهید کرد و زیر کف پای شما مانند خاکستر خواهند بود.»
22. «تورای مُشه بنده ام را که دادرسی و قانونها دارد و در کوه حُورِو بر تمام ایسرائل صادر کردم، در نظر قرار دهید.»
23. «آری، من اِلیا (اِلیاهو) ی ناوی را پیش از آمدن آن روز بزرگ و مهیب خد.ا برای شما خواهم فرستاد.»
24. «(الیاهو) قلب پدران را به فرزندان و قلب فرزندان را به پدران می گرایاند (تا همه توبه کنند).
مبادا بیایم و دنیا را حمله داده، نابود کنم.»

 

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید