کودک و نوجوانان
 

کودک و نوجوانان

کتب منتشره:

این بخش اختصاص داده شده به معرفی آثار، ترجمه و تالیفات دانشمندان و محققین یهودی ایرانی در قرون معاصر

v    Publications
This section includes introduction to books and publications of contemporary Iranian Jewish scholars and researchers.

 

  • با کلیک نمودن بر تصویر هر کتاب، می توانید توضیحاتی مختصر راجع به آن دریافت نمایید
     

  • شما می توانید تصویری از کتاب مورد نظرتان را همراه با توضیحات، به آدرس Info@7dorim.com  بفرستید تا ما در این بخش به نمایش بگذاریم


اگر مادر بود چکار می کرد؟

تالیف:

فریبا صدقیم

اسباب بازیهای سعید

تالیف:

فریبا صدقیم

دوبراد دو دوست

تالیف:

فریبا صدقیم

چطور مادر را خوشحال کنیم؟

تالیف:

فریبا صدقیم

ماجرای احمد و بوته گل سرخ

تالیف:

فریبا صدقیم

من خودم

تالیف:

فریبا صدقیم

خانم بلوز آبی

تالیف:

فریبا صدقیم

من چی نقاشی کنم؟

تالیف:

فریبا صدقیم

شما دوست مرا میشناسید؟

تالیف:

فریبا صدقیم

ریاضی سوم ابتدایی

تالیف:

فریبا صدقیم

دوستت دارم

تالیف:

فریبا صدقیم

نابغه کوچک

تالیف:

فریبا صدقیم

کوچکترها بزرگترها

تالیف:

فریبا صدقیم

چه کسی آب آبگیرراتمام کرد؟

تالیف:

فریبا صدقیم

 

تعداد کتب :