کنیسا گل بهار
 

کنیسا گل بهار اصفهان

 

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 


 برای دیدن تصاویر 360 درجه ای (پاناروما)  لطفا کلیک کنید

 

 
   
 

 

1

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

2

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 سکونت گاه کلیمیان در اصفهان شامل سه بخش محله جوباره ، دردشت و گلبهار بوده که چندان هم از هم دور نبوده اند . اکثر کنیساهای اصفهان در بخش جوباره قرار دارند و گلبهار فقط یک کنیسا دارد که در خیابان هارونیه، بعد از امامزاده هارونیه(هارن ولایت)، جنب سرای آقا واقع شده درب وروی آن از راهروی میگذرد که درب خانه یکی از کلیمیان به نام "عزرا پژند" نیز در همین راهرو بازمیشود همچنین مسجد علی که تیمور خان لنگ آن را بنا کرده در نزدیکی این کنیسا است. این کنیسا بارها به همت مردم و با کمک و صلاح دید میراث فرهنگی بازسازی شده و نهایاتا در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ به شماره ثبت ۱۹۰۷۰ جزو آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این کنیسا دارای دو کتیبه است. کتیبه اول، سنگی و متعلق به بنای اولیه این کنیسا است که طبق آن،کنیسا و میقوه زیر زمینی (غسل گاه) آن در سال ۴۵۲۸ عبری توسط " الیاهو" پسر لوی فانی و همسرش ملاهم فرزند رحمان بنا شده است که با توجه به تاریخ معاصر عبری مطابق با ۵۷۸۰عبری مربوط به ۱۲۵۲ سال پیش است. در کتیبه دوم آمده که بنای فعلی این کنیسا در سال ۵۷۰۳ عبری(۷۷سال پیش) بهدست مردم، دوباره سازی شده است. بنابراین این احتمال قوی است که اگر زمین این کنیسا مورد حفاری واقع شود،بقایای کنیسای قبلی در این مکان یافت شود. کتیبه سنگی،مؤید قدمت زندگی یهودیان در اصفهان است. با توجه به اینکه یک جامعه زمانی به ساخت عبادتگاه می پردازد که در یک مکان امن سکنی گزیده و در آن احساس امنیت کند، با استناد به کتیبه این کنیسا با کمی آسانگیری در مورد ۲۰۰ سال می توان ادعا نمود که یهودیان در زمان ظهور اسلام در اصفهان زندگی می کردهاند.
 

 

 
   
 

 

3

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

4

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
ظاهر ساختمان در بافت اطراف فقط یک درب ورودی کوچک در کوچه هارون ولایت است و نمود دیگری ندارد. ساختمان این کنیسا یک چهار گوش ساده با کشیدگی در محور شرقی – غربی است. عنصر گذار در این کنیسا یک راهرو باریک است که به گوشه شرقی ضلع جنوبی عبادتگاه منتهی می شود. راه پله قسمت بانوان هم در انتهای همین راهرو واقع شده است. قسمت بانوان بهصورت یک نیم طبقه در جبهه های شرقی و جنوبی واقع شده و ارتباط بصری مستقیم با عبادتگاه دارد.از نورگیر سقفی در این کنیسا خبری نیست و نورگیری عمده از پنجره های موجود در ضلع شمالی صورت می گیرد.جایگاه پیشنماز با ابعاد نسبتا بزرگ در مرکز بنا واقع شده و مکان های نشستن در اطراف دیوارها سازماندهی شده است. تزئینات فقط در جبهه غربی و در جایگاه تورا ه (هخال) وجود دارد و نیز میز پیشنماز موجود در این کنیسا،یکی از زیباترین ها در نوع خود است.
در این کنیسا حالت مرکز گرا، جای خود را به یک حالت محوری داده است که در راستای شرقی _ غربی واقع شده است.
 

 

 
   
 

 

5

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

6

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
آب میقوهقدیمی احتمالا از آب چاه تامین میشده است و راه دستیابی به آب این میقوه از طریق راهروی باریک و تاریک با یک پیچ با پلههایی بلند و پرشیب از داخل سالن اصلی کنیسا میسر است و شاید به دلیل همین مشقت در دسترسی افسانهای عامیانه برای آن شکل گرفته که از گم شدن عروسی در شب عروسیاش در این میقوه روایت میکند. همچنین داستان افسانهوار دیگری راجع به یهودیان اصفهان وجود دارد که آن را به کنیسای گلبهار منتسب میکنند و "حبیب لوی" نیز آن را در تالیفات تاریخی خود آورده (ج۳ ،ص ۱۲۷). زمان روایت داستان به دوره مغول برمیگردد که قتل عام گستردهای در اصفهان به دست مغولان اتفاق می افتند و چنین تخمین زدهاند که تقریبا کل جمعیت کلیمی اصفهان قربانی این قتل عام میشوند. داستان منسوب به این کنیسا از این قرار است که در روز کیپور(روزه بزرگ)در حوالی سال ۱۳۷۸ قمری تیمور خان با لشکرش در حوالی این کنیسا در حال گذار بوده که جمله توحید تفیلای کلیمیان از کنیسا طنین انداز میشود و موجب رمیدن ناگهانی اسب تیمور خان شده و تیمور خان از اسب به زمین افتاده و پایش لنگ میشود همین رو تیمور خان انتقام سختی از کلیمیان گرفته و آنان را قتل عام میکند و از آن پس به تیمور خان لنگ معروف میشود. البته تواریخ دیگر از جمله ابن خلدون آورده اند که لنگی تیمور به سبب اصابت تیری به زانوی وی در جوانی رخ داده است.
 

 

 
   
 

 

7

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

8

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
از آنجا که بازسازی این کنیسا در دوره پهلوی اتفاق افتاده اکثر تزئینات این کنیسا گچ بری است، از جمله تزئینات حخال آن که برسردر آن تاج شاهنشاهی نیز گچبری شده است. در این کنیسا زیلوهای قدیمی با حاشیه نویسی عبری وجود دارد که هماکنون روی آنها فرش گستردهاند.
حزان فعلی این کنیسا "ناصر رحمانی" است و خانوادههای شموئلیان ،حییمپور و قویتیان و رحمانی و صدیق و یادگاران.. اهالی این کنیسا هستند. کنیسا تا قبل از شیوع کرونا در شب شباتها و صبح شباتها و موعدیم سلیحوت برقرار بوده و سلیحوت این کنیسا به سبب آنکه جزو معدود کنیساهایی است که با نوای سنتی و سحرگاه شرعی برگزار میشود خواهان بسیار دارد.

 

 

 
   
 

 

9

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

10

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

11

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

12

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

13

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

14

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

15

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

16

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

17

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

18

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

19

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

20

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

21

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

22

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

23

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

24

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

25

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

26

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

27

کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

28

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

29

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

30

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

31

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

32

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

33

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

34

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

35

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

36

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

37

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

38

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

39

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

40

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

41

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

42

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

43

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

44

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

45

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

46

 کنیسای گل بهار  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 

نگرشی بر میراث فرهنگی یهودیان اصفهان « کنیسای گلبهار »

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.