کنیسای ملا شلمو
 

کنیسای ملا شلمو  یزد

 

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 
   
 

 

1

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

2

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

3

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

4

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

5

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

6

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

7

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

8

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

9

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

10

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

11

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

12

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

13

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

14

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

15

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

16

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

17

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

18

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

19

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

20

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

21

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

22

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

23

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

24

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

25

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

26

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

27

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

28

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

29

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

30

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

31

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

32

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

33

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

34

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

35

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

36

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

37

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

38

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

39

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

40

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

41

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

42

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

43

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

44

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

45

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

46

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

47

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

48

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

49

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

50

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

51

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

52

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

53

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

54

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

55

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

56

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

57

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

58

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

59

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

60

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

61

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

62

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

63

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

64

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

65

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

66

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

67

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

68

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

69

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

70

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

71

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

72

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

73

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

74

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

75

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

76

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

77

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

78

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

79

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

80

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

81

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

82

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

83

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

84

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

85

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

86

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

87

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

88

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

89

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

90

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

91

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

92

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

93

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

94

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

95

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

96

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

97

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

98

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

99

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

100

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

101

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

102

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

103

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

104

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

105

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

106

یزد - کنیسای ملا شلمو ، بهار 2010
 

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.