روز هشتم پِسَح

 

روز هشتم پِسَح
یِشَعیا 10/32 – 12/6

یشعیا – فصل ده
32. او (سَن خِریو – شاه آشور) در نوو (نوب) ماند و دست خود را به نشان تحقیر به سوی کوه جماعت صیون – تپه یِروشالَییم تکان داد.
33. اینک سرود خد.اوند – صاحب لشکریان آسمان، شاخه را با تبر بزرگ می بُرَد و رشیدان (پهلوانان) خرد می شوند و بلند مرتبه ها پست می شدند.
34. شاخه های درهم پیچیده ی جنگل با آهن بریده می شوند و لُبنان به دست مردی توانا سقوط می کند.
(لبنان، همان سپاه آشور است که مانند جنگل بی شمار بودند.)
فصل یازده
1. شاخه ای از نسل ییشای برمی آید و جوانه ای از ریشه های او شکوفا خواهد شد.
2. قدرت خد.ا؛ یعنی، نیروی عقل، فهم، تدبیر، شجاعت و معرفت خد.اترسی بر وی قرار خواهد گرفت.
3. او (متهم) را با نیروی خد.ا ترسی می بوید و از ظاهر داوری نمی کند و از شنیده های گوشش حکم نمی دهد.
4. بلکه بینوایان را از عدالت داوری خواهد کرد و برای فروتنان به درستی حکم می دهد.
مردم (کشور نافرمان) با شلاق دهانش خواهد زد و شریر را با دم لبهایش خواهد کشت.
5. عدالت، کمربندش و ایمان، قدرت نسل او خواهد بود.
6. (در زمان ماشیَح) گرگ با بره منزل خواهد کرد و پلنگ با بزغاله خواهد آرمید و گوساله و شیر جوان و گاومیش باهم خواهند بود و نوجوان کوچکی آنها را خواهد برد.
7. ماده گاو و خرس باهم می چرخند. بچه هایشان (یک جا) می آرمند و شیر چون گاو، کاه خواهد خورد.
8. نوزادی کنار سوراخ اژدها بازی می کند و از شیر گرفته ای، دستش را به لانه افعی دراز می کند.
9. چون همان گونه که آبها دریا را می پوشانند، زمین از معرفت خد.ا پر می شود.
در تمام کوه مقدس من بدی نخواهند کرد و فساد نخواهند کرد.
10. آن روز، ریشه ییشای (ماشیح) برای ملتها همانند پرچمی است که قومها در پی او سرازیر شوند و مقرّ حکومت او محترم خواهد بود.
11. خد.ا آن روز برای دومین بار در باز خرید قومش که در آشور و مِصر و پِتروس و حَبَشه و عیلام و شینعار و حَمات و جزایر دریا مانده است، قدرتش را می نماید.
12. (ماشیح) پرچمی را برای ملتها می افرازد و (چنین) آوارگان ایسرائل (ده سِبط) را انجمن می کند و پراکندگان یهودا (دو سبط) را از چهار گوشه دنیا گرد خواهد آورد.
13. حسادت اِفرائیم از بین خواهد رفت و دشمنان یهودا نابود خواهند شد.
افرائیم به یهودا حسادت نمی ورزید و یهودا، افرائیم را محاصره نخواهد کرد.
14. به سوی پِلیشطیم – به غرب پرواز خواهند کرد و باهم ساکنان شرق را تاراج خواهند کرد.
دست خود را به اِدوم و موآو برمی افرازند و بِنه عَمون مطیع آنها خواهد شد.
15. خد.ا هنگامی که دریای مصر (نیل) را تباه می کند و دستش را بر رود (فرات) با اراده قدرتمندش تکان خواهد داد و آن را چنان خواهد زد که هفت جویبار شود و (آوارگان قومش را از آنها) با کفش بگذراند.
16. چنانکه برای ایسرائل در زمان خروجش از مصر روی داد، برای مانده قومش که در آشور هستند، بزرگراهی پدید خواهد آمد.
فصل دوازده
1. آن روز خواهی گفت:
«ای خد.اوند، تو را می ستایم که بر من خشم کردی؛ ولی خشمت فرو نشست و دلداری ام دادی.»
2. آری، خد.ای قادر، رهاننده من است. به او توکل دارم و نمی ترسم؛ زیرا خد.ا قوت من است و ستوده من رهاننده ام شد.
3. با شادمانی از چشمه های نجات، آب خواهید کشید.
4. آن روز خواهید گفت:
«از خد.ا تشکر کنید. نام او را ندا دهید. ملل را از شگفتی های او آگاه کنید. یاد آورید که نام او متعال است.»
5. خد.اوند را بستایید؛ چون کار عظیمی انجام داده است و این در تمام (کُره) زمین روشن است.
6. ای ساکن صیون، چون خد.ای مقدس ایسرائل در میان تو بزرگوار است، شادی کن و ترنم نما.

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید