عصر نهم آو

 

عصر نهم آو
هوشَع 14/1 – 14/9

هوشع – فصل چهارده
1. ای ایسرائل، چون برای گناهت لغزیده ای، به درگاه خد.اوندت توبه کن.
2. با خود سخنان (توبه آمیز) گفته، به سوی خد.ا بازگردید. به او بگویید:
«هر گناهی را ببخش و (کار) خوب را بپذیر.
ما به جای (قربان) گاوهای نر، (سخنان) لبهای خود را عوض خواهیم داد.»
3. آشور ما را نخواهد رهاند. (برای رفتن به مصر و درخواست کمک از آن دولت) بر اسب سوار نخواهیم شد (نمی رویم) و دیگر به سازه های دست خود، «خد.اوند» نخواهیم گفت؛ زیرا یتیم (ملت بی کس ایسرائل) را تو ترحم خواهی کرد.
4. (خد.ا می فرماید:)
«چون خشم من از او (ایسرائل) بازگشته است، افسار گسیختگی آنها را درمان خواهم کرد و از روی بخشندگی، آنها را دوست خواهم داشت.»
5. «برای ایسرائل چون شبنم خواهم بود.
مانند گل سرخ شکوفا خواهد شد و چون (درختان سرسبز و خرم) لُبنان ریشه خواهد دواند.»
6. «شاخه های او پخش خواهد شد..
شکوفه او مانند درخت زیتون (که همیشه سبز است) و (درختان خرم) لبنان معطر خواهد بود.»
7. آنها که زیر سایه او (خد.ا) می نشینند، از آوارگی باز خواهند گشت.
غله پرورده، مانند درخت مُو شکوفا خواهند شد.
یاد او (خد.ا) چون شراب لبنان است.
(مزه اش یادآور آن است؛ چنانکه احسان خد.ا یادآور نام مقدس اوست).
8. اِفراییم (می گوید):
«مرا دیگر با بتها چه کار است؟»
(خد.ا می گوید):
«من او (ایسرائل) را رهانده، سخنانش را گواهی می کنم.
من (برای ایسرائل) مانند درخت سرسبز و خرم (پر سایه) هستم. دستاورد تو را من فراهم می سازم.»
9. خردمند کیست که اینها را دریابد؟
دانا (کیست) تا از اینها آگاهی یابد که طریقهای خد.ا مستقیم است؟
نیکوکاران در آن گام می نهند و شریران در آن می لغزند.

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید