سیمحا تورا

 

سیمحا تورا
یِهوشوعَ 1/1 – 1/9
با وِزوت هَبِراخا پنجاه و چهارمین هفطارا یکی است

یهوشوع – فصل یک
1. پس از درگذشت مُشه بنده خد.ا بود که خد.ا به یِهوشوعَ بِن نون – خادم مشه چنین گفت:
2. «مشه – بنده من درگذشته است.
پس اینک تو و تمام ملت برخیز، از این (رود) یَردِن به سوی سرزمینی که من به ایشان؛ یعنی، به فرزندان ایسرائل می دهم، بگذر.»
3. «چنانکه به مشه گفتم، هر جایی که کف پای شما بر آن گام نهد، آن را به شما دادم.»
4. «از این بیابان و این لُبنان تا رودخانه بزرگ – رود پرات، تمام سرزمین حیتی ها تا دریای بزرگ، مرز شما خواهد بود.»
5. «تمام روزگار زندگی ات کسی برابر تو نخواهد ایستاد.
همان گونه که با مشه بودم، با تو خواهم بود. تو را سست و ترک نخواهم کرد.»
6. «چون تو موجب خواهی شد که این قوم، مالک سرزمینی شود که به پدرانش سوگند یاد کرده ام به آنها بدهم. پس قوی و دلیر باش.»
7. «بسیار قوی و دلیر باش که برابر تمام تورا – آن طور که مشه بنده من به تو سفارش کرد؛ رعایت کرده، انجام دهی. به راست و چپ از آن دور نشو تا در هر راهی که بروی، کامیاب شوی.»
8. «(مطالب) این کتاب تورا از دهانت دور نشود.
شبانه روز به آن بیندیش تا (بتوانی) رعایت کرده، طبق آنچه در آن نگاشته شده، عمل کنی؛ زیرا آنگاه راه تو پیروز بوده و کامیاب خواهی شد.»
9. «چون خد.اوندت به هر جا که بروی، با تو خواهد بود.
اینکه به تو امر کردم:
"قوی و دلیر باش. مهراس. وحشت به خود راه مده."»

• Back • Up •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید