کنیسا ملا نیسان
 

کنیسا ملا نیسان اصفهان

 

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011

 


 برای دیدن تصاویر 360 درجه ای (پاناروما)  لطفا کلیک کنید


 

 
   
 

 

1

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
برپایه مطالب آمده در کتیبه این کنیسا،ساخت آن در سال5675 عبری به اتمام رسیدهاست(1301 خورشیدی) و ساخت جایگاه پیشنماز در سال 5680 عبری برابر با 1920 میلادی توسط ابراهیم و اسحق ساسون به اتمام رسیده.
این کنیسا برخلاف ظاهر خارجی بسیار ساده آن،یکی از زیباترین کنیساهای اصفهان است.سطح این کنیسا از کف کوچه به اندازه حدود یک متر پایین تر است.عنصر گذار در این بنا یک هشتی کوچک است که به عبادتگاه و حیاط کنیسا راه دارد.ورود به عبادتگاه از گوشه شمالی ضلع شرقی صورت میگیرد،گرچه این کنیسا از نظر کلیت شبیه کنیساهای قبلی است ولی نحوه پوشش سقف آن و نحوه باربری آن با بقیه موارد،متفاوت است.این کنیسا یکی از زیباترین جایگاههای تورات را داردکه تزئینات بسیار فراوانی در آن به چشم میخورد.ستونچه های تزئینی نیز در جبهه غربی قابل مشاهدهاند. این کنیسا دو پنجره بزرگ در جبهه غربی دارد که بهصورت متقارن نسبت به جایگاه تورات قرار گرفتهاند. قسمت بانوان در یک طبقه واقع در ضلع شرقی واقع شده و به نوعی به فضای کنیسا ملحق شدهاست. این قسمت از پنجرههای موجود در جبهه شرقی خود از حیاط نور میگیرد و ارتباط بصری آن با فضای کنیسا بهوسیله آجرکاری مشبک بسیار محدود شدهاست. مشابه کنیسای ملایعقوب، بنا کاملا متقارن و مرکز گراست و تنها عامل جهت دهنده به فضا، جایگاه تورات(محور روبه اورشلیم) است. گفته شده معمار این کنیسا مسلمانی کوتاه قامت بوده و در ساخت محراب کنیسا از الگوی محراب مسجد سید بهره بردهاست.
موقعيت فعلي اثر .محلهي جويباره – خيابان كمال - چهار راه ماهي فروشان است.

 

 

 
   
 

 

2

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

3

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

4

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

5

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

6

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

7

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
در ازاره سالن كنيساي ملانيسان نيز از كاشي كاري هاي هفت رنگ درزمينهاي تخت و يكدست از رنگ فيروزهاي متمايل به سبز استفاده شده و سطوح بهشكل لوزي قاببندي شدهاند و درهرقاب نقش گلداني پر از گل جلوه ميكند.
گل زنبق نقشي مهم درتزئين گلدانها دارد، رنگها ي غالب سبز ،صورتي ،قرمز و زرد هستند و رنگهايي چون آبي و سياه نيز مورد استفاده قرارگرفتهاند.
ستونها در كنيساي ملانيسان از پايه ستوني ساده به ميل ستوني صاف، يكدست و يك اندازه،تا سرستون ادامه مييابد اين سرستونها شامل طومارهايي هستند كه درنگاه اول سر ستونهاي يونان باستان را به ياد ميآورند اما شكل طومارها،ميل ستون و پاسنگ چندان شباهتي به آن روش ندارد.

 

 
   
 

 

8

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

9

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

10

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 رسمي بنديها در سالن كنيساي ملانيسان گاهي تا عرقچين گنبد و حتي تا عرقچين زير نورگير امتداد مييابد و فضايي پرطرح و رسم را ايجاد ميكند.
استفاده از رنگ آبي روشن ،براي رسميبندي ها و همچنين آبي لاجوردي ،براي زمينه قابهاي حاشيه هشت ضلعي نورگير كه شامل كتبيههايي به زبان عبري هستند استفاده از حاشيههاي تزئيني ،همچنين ابزار طنابي و قطاربندي گچي درديواره هشت ضلعي نورگير جلوهاي خاص به اين قسمت از بنا دادهاند. رسميبنديهاي زير نيم عرقچين سمت محراب سالن كنيساي ملا نيسان داراي تزئينات رنگي منحصر به فردي است .
رنگ غالب دراين تزئينات آبي لاجوردي و قهوهاي است كه بهصورت ضربات قلمو براي القاي بافت رنگي صورت گرفتهاست .
حاشيه ي اين ترنج ها با نقوش گل و اسليميتزئين شدهاند و طاسه هاي بزرگ را نيز به نقوش درشت اسليمينقش پردازي كردهاند همچنين مقرنس كاريهاي نيم سرستونهاي دوطرف محراب به سبك قاجاري مطلا شده اند.
 

 

 
   
 

 

11

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

12

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

13

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

14

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

15

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 نيم ستونهاي دو طرف محراب نيز تزئينات گچ بري مطلا بر زمينه ي لاجوردي و سبز را جلوهگر ميكنند .گلهاي تزئيني زنبق كم برجسته گچي برنيم ستون ها انطباقي كامل با زنبق هاي كاشيكاري همچنين زنبق هاي منبت كاري شده روي چوب اين سالن دارند.
استفاده هم زمان از عناصر مختلف تزئيني درضلع سمت محراب، سالن كنيساي ملانيسان را بسيار مجلل و از نظر نقش شلوغ تر از ديگر كنيساها كردهاست.
اين كنيسا داراي تزئينات ديگري هم چون مشبكهاي چوبي بسيار ساده درضلع روبه روي محراب و همچنين مشبكهاي آجري ساده و در قوس روبه روي محراب و يا تزئينات چوبي ديگري هم چون نقوش درچوبي محراب و گره چينيهاي حاشيه ي سكوي مركز سالن و منبت هايجايگاه پيش نماز است .
هم اينك يك حوزه علميه مسلمين درمجاورت اين كنيسا درحال ساخت است كه اين خود مهر تاييدي برهم زيستي مسالمت آميز اديان دراصفهان ميباشد.
 

 

 
   
 

 

16

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

17

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

18

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
از جمله پیش نمازان این کنیسا میتوان ملا نیسان و یهودای گبای و... رانام برد. همچنین امرز خانواده کامل حزانت این کنیسا را به عهده دارند و با کمک میراث فرهنگی اصفهان این کنیسا در 1398 خورشیدی پس از بازسازی طی مراسمی دوباره افتتاح گشت.
در سالهای پیش این کنیسا از رونق بسیاری برخوردار بود و نمازگزاران بسیاری در آن به انجام فرایض دینی میپرداختند به گونهای که در مراسم کیپور یهودیان که به رسم دیرینه در این مراسم با لباس سفید و چادرهای نقده یا زردوزی شده شرکت میکردند به سختی میتوانستند جایی برای نشستن پیدا کنند.


این مقاله با کمک خانم پگاه نقرئیان به نگارش درآمده . و از منابعی :
پایان نامه کارشناسی پگاه نقره ئیان
پایان نامه کارشناسی ارشد رافائل صدیق پور
و یاداشت های بیژن خاکشور بهره بردهاست.

 

 

 
   
 

 

19

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

20

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

21

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

22

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

23

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

24

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

25

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

26

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

27

کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

28

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

29

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

30

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

31

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

32

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

33

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

34

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

35

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

36

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

37

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

38

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

39

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

40

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

41

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

42

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

43

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

44

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

45

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

46

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

47

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

48

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

49

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

50

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

51

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

52

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

53

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

54

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

55

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

56

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

57

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

58

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

59

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

60

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

61

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

62

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
ملا نیسان در 1241خورشیدی در محله دردشت اصفهان در خانوادهای مذهبی متولد شد. در عنفوان جوانی در محضر اساتید عصر به تحصیل فلسفه و فقه زبان عبری و عربی پرداخت و نهتنها در دین یهود و قبالا به جایگاه والایی دست یافت که از مطالعه قرآن و علوم ادیان دیگر نیز غافل نماند و همین منشا فیوضات ربانی در وی گشت و پیشوای مذهبی کلیمیان شد.
وی چون اولاد نداشت تصمیم گرفت از راه دیگری نام نیک خود را به یادگار گذارد این بود که در تاریخ 1292 دست به کار احداث کنیسا شد امادر ابتدای امر با ساخت کنیسا موافقت نمیشد ملا نیسان فغان برآورد که قرار است محلی برای حمد و تسبیح خدا بنا شود و شمایان اجازه نمیدهید این شد که به فتوای آخوند محل شرط بر این شد که کنیسا از سطح دیگر سازهها پایینتر باشد تا مجوز ساخت صادر شود ملا نیسان چون این را شنید خود بیل به دست گرفت و در محل فعلی کنیسا شروع به گود کردن زمین کرد. این کنیسا به کوشش و کمک مالی ملا نیسان و همسرش بنا شدهاست اما از آن جا که هزینه ساخت کنیسا بیشتر از توان مالی آن ها بود، بسیاری از یهودیان که هنر و توانایی در ساخت و ساز داشتهاند در راستای ساخت این کنیسا همت ورزیدهاند و به عنوان کارگر و بدون دریافت دستمزد در ساخت کنیسا یاری رساندهاند. ملا نیسان خود تاجر عباهای نایینی بود و از این راه امرار معاش میکرد همچنین به لطف تلاشهای شبانه روزی همسر ملانیسان در نخ ریسی او توانست هزینه خرید چلچراغ با شکوهی را تامین کند وآن را به کنیسا اهدا کرد تا همواره یاد و خاطره او و همسرش همچون چراغی روشن این کنیسا را منور کند که البته چند سال پیش چلچراغ مذکور به فروش رفت.

 

 

 
   
 

 

63

 کنیسا ملا نیسان اصفهان  ، بهار 2011
ملا نیسان در 1312خورشیدی به زیارت بیت المقدس مشرف شد و سه ماه مقیم شد و از طرف کلیه خاخامهای یهود مورد پذیرایی گرم واقع شد .هنگام مراجعت به ایران آنچه کردند او را آنجا نگاهدارند، راضی نشد و این خود نشانه بارزی است که مشارالیه علاقه مفرطی به ایران و مخصوصاً اصفهان داشته هشت سال قبل از وفاتش بر اثر افتادن ضربه علاج ناپذیری به پایش وارد آمد ، ولی همچنان به نیروی عزم و اراده با رنج تن و روان مجاهدت میکرد. تا این که اول اسفندماه بیماری وی شدیدتر گشت و رفته رفته نیروی بدن از معارضه با آن درد عاجز ماند و پیشوای جامعه یهود در سن هشتاد سالگی صبحگاه پنج شنبه ششم اسفندماه 1321 به سرای جاودانی شتافت.
مزار وی و همسرش سارا خانم اکنون در مجموعه سرح بت آشر در زیر سایبان چهارطاقی با پلاکی ثبت شده و زیارتگاه دوستدارانش است.

 

 

 

نگرشی بر میراث فرهنگی یهودیان اصفهان « کنیسای ملا نیسان »

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.