کنیسای کمال
 

کنیسای کمال  یزد

 

یزد - کنیسای کمال، بهار 2010
 

 
   
 

 

1

یزد - کنیسای کمال، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

2

یزد - کنیسای کمال، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

3

یزد - کنیسای کمال، بهار 2010
 

 

 
   
 

 

4

یزد - کنیسای کمال، بهار 2010